Inspirujemy do efektywnego
rozwoju kompetencji

Syntea S.A.
działa na rynku edukacyjnym od ponad 13 lat.

intro-icons[1]

Syntea S.A. działa na rynku edukacyjnym od ponad 13 lat. System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia nam przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej.

W trakcie dotychczasowej działalności pozyskaliśmy ponad 65 mln PLN na realizację projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym, przeszkoliliśmy ponad 45 000 osób i wydaliśmy ponad 50 000 certyfikatów. W sieci Syntea Education Partners, skupiamy ponad 100 publicznych i komercyjnych podmiotów działających na rynku edukacyjnym, konsultingowym oraz rynku pracy w Polsce i za granicą (w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej).

Wybierz województwo:

Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego

Projekt „Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego” realizowany jest od 01.10.2017 roku do 31.01.2019 roku przez firmę SYNTEA S.A z siedzibą w Lublinie, w partnerstwie z firmą T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 88 osób pozostających bez pracy; w tym przynajmniej 48 kobiet z wykształceniem średnim i 40 mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących w województwie podlaskim w Subregionie Białostockim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Akademia przedszkolaka

Projekt "Akademia przedszkolaka" realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Gminą Prusice i Gminą Wołów z województwa Dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminach Wołów i Prusice, poprzez utworzenie na obszarze gmin 165 nowych miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w 2 przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 182 dzieci (55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli (100% kobiet) OWP z gmin Wołów i Prusice do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywni cyfrowo i językowo

Projekt „Aktywni Cyfrowo i Językowo” realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest poprawa niskich kompetencji językowych i/lub TIK lub kwalifikacji zawodowych. Poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach (język. i TIK i szkoleniach zawodowych), zainteresowane osoby będą mogły podnieść swoje kompetencje tak bardzo pożądane na współczesnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach

Projekt „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach” jest realizowany w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2018r. przez powiat Świdnicki/Zespół Szkół w Trawnikach w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PZS w Trawnikach do 31.08.2018r.. Projekt skierowany jest do 37 uczniów (12 K, 25 M) i 9 nauczycieli zawodu (5K,4M).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywny student - aktywny absolwent

Projekt Aktywny student - aktywny absolwent jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie od 2016-04-01 do 2018-09-30.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych ( Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia) i Wydziału Filozofii ( Filozofia – Retoryka).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dobra jakość edukacji w Urzędowie

Projekt „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” jest projektem realizowanym przez Gminę Urzędów w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w ZSO Urzędów (GIM, LO, SP), ZS Skorczyce (SP, GIM) w gminie Urzędów w woj. lubelskim do końca VII,2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 288 uczniów (150K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (29K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (4 szkoły z wyjątkiem LO) i pracowni ICT we wszystkich 5 szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra" jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ZS Ogólnokształcących i Technicznych, ZS Elektronicznych i Gimnazjum nr 3) służące podniesieniu zdolności 174 uczniów/uczennic (w tym 92dz) do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli (7K, 3M) praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPDS.10.04.01-02-0008/16-00
Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego

Projekt realizowany jest od 01.01.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat bolesławiecki/Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym Projektu jest podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca VIII 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym” jest projektem realizowanym przez Gminę Łopiennik w partnerstwie z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym oraz podniesienie kompetencji kluczowych 56 uczniów i uczennic (32 kobiety, 24 mężczyzn) w kontekście nabycia kompetencji kluczowych oraz umiejętności 10 nauczycieli/ek (6 kobiet, 4 mężczyzn) w zakresie TIK .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Energia kompetencji

Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Horodło, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie oraz Zespól Szkół w Horodle, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego Zespołu Szkół w Horodle oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie w gminie Horodło woj. lubelskie do końca czerwca 2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów i 20 nauczycieli mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w przyszłość

Projekt "Inwestycja w przyszłość" będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 przez Syntea S.A. oraz 12 Partnerów.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników projektów (w tym 667 kobiet) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego (17 placówek z woj. mazowieckiego).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego

Projekt Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r. przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice, Landster Sp. z o.o. Sp. k. i Syntea S.A.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (456 osób, w tym 108 K i 348 M) prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu (83 osób, w tym 50 K i 33 M) oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe

Projekt jest realizowany realizowany jest w terminie od 1.06.2016r. do 31.07.2017r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Projekt zakłada udział 100 Uczestników/ek (UP) Projektu, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym min. 55% kobiet, min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 20% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w województwie lubelskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje i praca

Projekt "Kompetencje i praca" jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatem Lwóweckim w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 174 uczniów (min. 81 kobiet) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego poprzez poprawę jakości kształcenia w 4 szkołach z powiatu lwóweckiego objętych wsparciem, w tym: podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z tych szkół; zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym; rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem; zdobycie doświadczenia zawodowego przez ponad 122 uczniów (60%UP) objętych wsparciem dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców; doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje kluczowe dla sukcesu

Projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” realizowany jest od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Żmudź, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Żmudzi i Gimnazjum Publicznym w Żmudzi, w Gminie Żmudź w województwie lubelskim do końca czerwca 2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów i kursów zawodowych dla 16 nauczycieli przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje w zawodzie drogą do kariery

Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.09.2019 roku przez Powiat Tomaszowski w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na rynku pracy 310 (75K, 235M) uczniów szkół objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 33 nauczycieli (9K, 24M) pracujących w szkołach objętych projektem do 31.09.2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu

Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Zarszyn. Partnerami projektu są: Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Jedlicze, Gmina Nowa Dęba, Stowarzyszenie "Unia Szkół", Gmina Brzozów, Gmina Roźwienica, SYNTEA S.A.,

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, poprzez realizację dla uczniów zajęć z j. obcych, matematyki, innowacyjności i kreatywności, umiejętności uczenia się, umiejętności społecznych, przedsiębiorczości, przyrody, kompetencji cyfrowych oraz realizację kursów dla nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt pracowni przedmiotowych do końca czerwca 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów

Projekt Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów jest realizowany w okresie od 1.09.2017r. do 31.03.2019r. przez Gminę Nałęczów w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego do końca marca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 250 uczniów (129K) i kursów zawodowych dla 40 nauczycieli (32K) przedmiotów ogólnych oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u min. 225 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.06.02.00-08-0008/16-00
Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego

Projekt „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 112 osób biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących (zgodnie z zapisami KC) obszar województwa lubuskiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji w oparciu o Zintegrowany Model Poradnictwa Kariery Całożyciowej wypracowany w ramach projektu ponadnarodowego POKL „Podróż po kompetencjach”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mam zawód - mam szansę

Projekt jest realizowany przez Powiat Wrocławski i Syntea SA w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu

Projekt „ Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” jest realizowany od 01.05.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 190 uczniów; (Technikum nr 2 – 180 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 10 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca sierpnia 2018 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.04.01-08-0020/16-00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez Powiat Międzyrzecki. Partnerami projektu są: SYNTEA S.A., Uniwersytet Zielonogórski.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Międzyrzeckiego przez 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli – razem 608 Beneficjentów Ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.04.01-08-0018/16-00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

Projekt jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Partnerami projektu są: Syntea S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M) szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa

Projekt „Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa” realizowany jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej trzech przedszkoli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Moje przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa

Projekt „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowa praca

Projekt Nowa praca jest realizowany przez Business Center 1 Sp. z o.o. w partnerstwie z Syntea S.A.

Projekt aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących określone powiaty województwa dolnośląskiego obejmujący doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz płatne staże.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe możliwości

Projekt realizowany jest przez BUSINESS CENTER 1 Spółka z o.o. wraz z partnerem SYNTEA S.A. w okresie od 2016-11-01 do 31.01.2018.

Projekt przewiduje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie języków obcych oraz ICT. Wsparciem zostanie objętych 300 Uczestników Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe umiejętności - nowe szanse na rynku pracy

Projekt Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku do 31.08.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-ciu stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowoczesna edukacja zawodowa

Projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat Zamojski, Gminę Szczebrzeszyn w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie; w partnerstwie z Syntea S.A.,

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie do 31.08.2018r., mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-cio stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu), zgodnie z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego. Projekt skierowany jest do 72 uczniów (30Ki 42M) i 9 nauczycieli zawodu(5K, 4M).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.01.01-08-0008/16-00
Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

Projekt jest realizowany od 04.01.2017 roku do 31.03.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z gminą Międzyrzecz/Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kaławie 66-300 Międzyrzecz, Kaława 92, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminie Międzyrzecz poprzez utworzenie na obszarze gminy 60 miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 158 dzieci (min. 55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 23 nauczycieli (100% kobiet) OWP z gminy Międzyrzecz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów

Projekt jest realizowany od 02.01.2017r. do 30.06.2018r. przez Gminę Zarszyn. Partnerami projektu są: Gmina Iwonicz Zdrój, Gmina Tarnowiec, Gmina Nowa Dęba, Gmina Brzozów, Gmina Roźwienica, Stowarzyszenie Oświatowe "Kraina Wiedzy", SYNTEA S.A..

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w 10 gimnazjach w woj. podkarpackim poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min 90% nauczycieli (111os.) objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u min. 80% (371os.) uczniów biorących udział w w projekcie oraz doposażenie pracowni przyrodniczych i TIK.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Projekt "Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” jest projektem realizowanym przez Miasto Krasnystaw w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP1, SP4, SP5 (szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Krasnystaw) do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów (244K) i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli (65K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów

Projekt Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Lubaczów w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej, Publicznym Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Młodowie; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w trzech gimnazjach w Gminie Lubaczów (woj. podkarpackie) poprzez nabycie kwalifikacji przez wszystkich 48 nauczycieli (33K) objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u min. 90% uczniów spośród 210 objętych projektem (w tym min. 105K) oraz doposażenie 3 gimnazjów w sprzęt TIK do końca czerwca 2018r..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Popyt na certyfikat

Projekt „Popyt na certyfikat” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.05.2019 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 280 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją. Projekt realizowany w oparciu o system popytowy – każdy UP samodzielnie i niezależnie decyduje o wyborze tematu szkolenia. Usługi rozwojowe będą potwierdzały nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Projekt "Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy" jest projektem realizowanym przez Powiat Tomaszowski w Partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim do końca czerwca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim jest realizowany w okresie 1.10.2017r. - 31.12.2018r. przez Gminę Ostrów Lubelski i Szkołę Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, służące zwiększeniu kompetencji kluczowych 130 uczniów i uczennic (60K,70M) w kontekście potrzeb rynku pracy oraz umiejętności 15 nauczycieli/-ek (12K,3M) w zakresie TIK do końca grudnia 2018r. poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje uczniów i uczennic, doradztwo edukacyjno – zawodowe, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Ostrów Lubelski i Szkołę Podstawową w Kolechowicach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kolechowicach, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 40 uczniów/nnic (22K,18M) oraz umiejętności 8 nauczycieli/ek (7K, 1M) w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do końca VI.2018r

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przez trudy do gwiazd

Projekt Przez trudy do gwiazd jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w woj. lubelskim, poprzez organizację doradztwa zawodowego i dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) dla 200 uczniów (80K,120M); oraz poprzez organizację kursów dla 20 nauczycieli (14K,6M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej, a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca czerwca 2018r..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przyszedł czas na zmiany

Projekt jest realizowany przez Syntea S.A. w terminie od 1 kwietnia 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie podregionu Jeleniogórskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 osób dorosłych (w tym 52% kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 lat, w tym osób niepełnosprawnych, z obszaru woj. dolnośląskiego z gmin objętych mechanizmem ZIT AJ, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów umiejętności zawodowych i kursów zawodowych w standardzie VCC przy współpracy z przedsiębiorcami do końca lutego 2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy

Projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań oraz Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B/78, 62-028 Koziegłowy.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.05.2018 r. kwalifikacji zawodowych i ich certyfikacja u 410 dorosłych mieszkańców woj. wielkopolskiego (w tym min. 58% kobiet, 10% bezrobotnych i 15% osób z niepełnosprawnością poprzez realizację certyfikowanych kursów zawodowych.
Celem szczegółowym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25 – 64 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła kluczowych kompetencji - poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji - poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” realizowany jest od 01.08.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat Świdnicki i Zespół Szkół w Trawnikach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół w Trawnikach do potrzeb rynku pracy do 30.06.2018 r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 37 uczniów i kursów zawodowych dla 11 nauczycieli przedmiotów ogólnych z w/w szkoły oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w ZSZ. Osiągnięcie celu głównego Projektu oznacza wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a u Nauczycieli - rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji

Projekt Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat chełmski, Gminę Wierzbica w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy poprzez: organizację i dostarczenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) dla 170 uczniów (95K,75M), oraz poprzez organizację kursów dla 24 nauczycieli (21K,3M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej; a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca czerwca 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu

Projekt "Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu" jest realizowany od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 przez Gminę Dobroszyce w partnerstwie z Gminą Brzeg Dolny, Gminą Wołów oraz Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym, w Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie i w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu w woj. dolnośląskim do końca VI.2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 350 U (186dz.) i 73 N (67K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPWM.02.04.01-28-0082/16-00
Zawodowcy na start

Projekt „Zawodowcy na start” jest realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego: ZS Nr 1 w Ełku, ZS Nr 5 w Ełku, ZS Nr 2 w Mrągowie oraz ZSZ i CKU w Ostródzie, prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 488 uczniów (235K) kierunków technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli (19K) przedmiotów zawodowych z 3 szkół (ZS Nr 1 Ełk, ZS Nr 5 Ełk, ZSZ i CKU Ostróda).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zawodowy sukces

Projekt „Zawodowy sukces” realizowany jest od 01.XI.2017 roku do 31.IX.2018 roku przez Powiat Siematycze/Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, w partnerstwie z z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 140 uczniów, w tym 60 uczniów w kierunku technik rolnik i 80 uczniów w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji trzech nauczycieli z tej szkoły poprzez doskonalenie zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego

Projekt „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat Sanocki. Partnerem projektu jest SYNTEA S.A..

Celem głównym projektu jest wzrost u 653 (91K) uczniów poziomu kompetencji kluczowych na rynku pracy i właściwych postaw oraz wprowadzenie w szkołach kształcenia metodą eksperymentu i zwiększenie wykorzystania TIK w dydaktyce poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 150 (106K) nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych do 30.06.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej