Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”

Formularz rekrutacyjny

Formularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu może być wypełniony elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości i parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach. W przypadku osób niepełnoletnich, podpis pod formularzem składa rodzic lub opiekun prawny. Istnieje możliwość zastosowania formy pisma odręcznego (pismo drukowane). Niedopuszczalna jest ingerencja w treść Formularza Rekrutacyjnego, usuwanie zapisów, logotypów. Warunkiem rozpatrzenia formularza jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Należy wypełnić tyko pola na białym tle oraz zaznaczyć znakiem ‘x’ odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie). Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak lub nie). Edytowanie pól z szarym tłem jest niedozwolone.

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście, każdy kandydat na uczestnika projektu wypełnia osobną wersję formularza.

Formularz rekrutacyjny uczniów i nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w ramach projektu „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20, działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Beneficjent

Żory - miasto na prawach powiatu

Partnerzy

Syntea S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Tytuł projektu

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Nr projektu

WND-RPSL.11.02.02-24-0815/17-001

Okres realizacji projektu

01.08.2017 – 31.12.2019

CZĘŚĆ I

Lp.   Lp. Nazwa Dane Kandydata/Kandydatki
I Dane osobowe 1 Imię (imiona)
2 Nazwisko
3 PESEL
4 Wykształcenie gimnazjalne (ISCD 2)
policealne (ISCED 4) [dot. nauczycyieli]
wyższe (ISCED 5-8) [dot. nauczycieli]
5 Kraj
6 Płeć
7 Wiek w chwili przystąpienia do projektu
II Adres zamieszkania
(oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z brzmieniem rozdziału II art.25 Kodeksu Cywilnego i jednocześnie art.27 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności/Dz. U z 2010 r. Nr 217, poz.1427, Nr 239, poz.1593/).)
1 Ulica
2 Nr domu
3 Nr lokalu
4 Miejscowość
5 Kod pocztowy
III Dane kontaktowe Kandydata/tki do projektu 1 Telefon kontaktowy
2 Adres e-mail
3 Adres do korespondencji
((jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
IV Dane szczegółowe 1 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
V Status osoby na rynku pracy w chwili składania wniosku: 1 bezrobotna długotrwale bezrobotna
osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
inne
bierna zawodowo osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
osoba ucząca się
inne
zatrudniona [dot. nauczycieli] osoba pracująca na własny rachunek
osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba pracująca w MMŚP
inne
wykonywany zawód
Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE