Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

Do Projektu zostanie zrekrutowanych 410 Uczestników/-czek.

Kwalifikacji Uczestników/czek do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna,

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Etap I: ogłoszenie naboru
 2. Etap II: rekrutacja i zebranie zgłoszeń

  Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

  1. prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
   • formularz rekrutacyjny
  2. oraz dostarczenie dokumentów:
   • potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły itp. lub złożenia stosownego oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, w tym kryterium dotyczącego wykształcenia, w formularzu rekrutacyjnym uczestników projektu) – wszyscy kandydaci
   • kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko osoby niepełnosprawne
   • zaświadczenia z Urzędu Pracy – tylko osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy

  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu w zakładce Do pobrania.

 3. Etap III: weryfikacja kwalifikowalności Kandydatów

  Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety (min. 58%), osoby bezrobotne (min. 10%), osoby niepełnosprawne (min. 15%), a po spełnieniu tych kryteriów – osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach. O przyjęciu Kandydatów decyduje spełnienie kryteriów i wynik indywidualnej rozmowy. Do projektu przyjmowane będą w pierwszej kolejności osoby, których indywidualna sytuacja zawodowa i życiowa wskazuje potrzebę wsparcia.

 4. Etap IV: otrzymanie statusu Uczestnika/czki projektu

  Kandydat staje się Uczestnikiem/czką projektu w momencie złożenia, oprócz dokumentów rekrutacyjnych/aplikacyjnych, dodatkowych dokumentów uczestnictwa w projekcie

  1. deklaracji uczestnictwa w Projekcie
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz
   z deklaracją dotyczącą obowiązku przekazania informacji na temat sytuacji Uczestnika/czki do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 5. Etap V: rozpoczęcie wsparcia