Projekt „Zawodowcy na start” jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest SYNTEA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

Realizatorami Projektu są odpowiednio:

 • w powiecie ełckim:
  • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk
  • Zespół Szkół Nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
 • w powiecie mrągowskim:
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Wł. Jagiełły w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo
 • w powiecie ostródzkim:
  • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda

 

Całkowita wartość projektu to 4 203 524,48 zł.

 

Cel główny Projektu

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego: ZS Nr 1 w Ełku, ZS Nr 5 w Ełku, ZS Nr 2 w Mrągowie oraz ZSZ i CKU w Ostródzie, prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 488 uczniów (235K) kierunków technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli (19K) przedmiotów zawodowych z 3 szkół (ZS Nr 1 Ełk, ZS Nr 5 Ełk, ZSZ i CKU Ostróda).

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację programów rozwoju, obejmujących:

 • doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • dodatkowe szkolenia dla uczniów, prowadzące do rozwoju kompetencji i zdobycia nowych uprawnień,
 • staże dla uczniów,
 • certyfikowane szkolenia, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli, podnoszące kompetencje zawodowe,
 • doposażenie w/w placówek w zakresie pracowni kształcenia zawodowego.

Cel zostanie zrealizowany do końca VIII 2018 r. w ścisłej współpracy z pracodawcami z otoczenia społeczno-gospodarczego w/w szkół.

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.

 

Grupa docelowa to:

– 150 (60K) uczniów i 7 (6K) nauczycieli w ZS Nr 1 w Ełku,

– 130 (49K) uczniów i 17 (9K) nauczycieli w ZS Nr 5 w Ełku,

– 100 (55K) uczniów i 10 (4K) nauczycieli w ZSZ i CKU w Ostródzie,

– 108 (71K) uczniów w ZS Nr 2 w Mrągowie.

 

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate – stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych), potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji Projektu:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 488 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców – 488 osób,
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, objętych wsparciem w programie – 34 osoby,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 274 osoby,
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 4 szkoły/placówki

 

Działania podjęte w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 2 Osi Priorytetowej:  Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.