Inspirujemy do efektywnego
rozwoju kompetencji

Syntea S.A.
działa na rynku edukacyjnym od 2003 roku.

intro-icons[1]

Syntea S.A. działa na rynku edukacyjnym od 2003 roku. System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia nam przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej.

W trakcie dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym. W sieci Syntea Education Partners, skupiamy publiczne i komercyjne podmioty działające na rynku edukacyjnym, konsultingowym oraz rynku pracy w Polsce i za granicą (w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej).

Wybierz województwo:

Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego

Projekt „Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego” realizowany jest od 01.10.2017 roku do 31.01.2019 roku przez firmę SYNTEA S.A z siedzibą w Lublinie, w partnerstwie z firmą T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 88 osób pozostających bez pracy; w tym przynajmniej 48 kobiet z wykształceniem średnim i 40 mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących w województwie podlaskim w Subregionie Białostockim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Akademia przedszkolaka - zabawa i draka

Projekt realizowany przez Gminę Kozłowe w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 3 OWP w gminie Kozłowo poprzez realizację działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych (w zakresie porozumiewania się w j. obcym i kreatywności) u 91 dzieci w wieku przedszkolnym oraz działań mających na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. W ramach zlecenia Syntea S.A. przeprowadzi zajęcia z Robotyki oraz TIK w dydaktyce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Akademia przedszkolaka

Projekt "Akademia przedszkolaka" realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Gminą Prusice i Gminą Wołów z województwa Dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminach Wołów i Prusice, poprzez utworzenie na obszarze gmin 165 nowych miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w 2 przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 182 dzieci (55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli (100% kobiet) OWP z gmin Wołów i Prusice do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywni cyfrowo i językowo

Projekt „Aktywni Cyfrowo i Językowo” realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest poprawa niskich kompetencji językowych i/lub TIK lub kwalifikacji zawodowych. Poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach (język. i TIK i szkoleniach zawodowych), zainteresowane osoby będą mogły podnieść swoje kompetencje tak bardzo pożądane na współczesnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach

Projekt „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach” jest realizowany w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2018r. przez powiat Świdnicki/Zespół Szkół w Trawnikach w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PZS w Trawnikach do 31.08.2018r.. Projekt skierowany jest do 37 uczniów (12 K, 25 M) i 9 nauczycieli zawodu (5K,4M).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Aktywny student - aktywny absolwent

Projekt Aktywny student - aktywny absolwent jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie od 2016-04-01 do 2018-09-30.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych ( Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia) i Wydziału Filozofii ( Filozofia – Retoryka).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie

Projekt realizowany przez Syntea SA w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w terminie od stycznia 2019r. do grudnia 2020r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz staży zawodowych, umożliwiających uzyskanie i zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 85 uczniów, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja

Projekt realizowany przez Gminę Jastków od 01.08.2019r. do 30.06.2021r. dla 135 uczniów i 22 nauczycieli ze szkół w Ożarowie i Płouszowicach (gm. Jastków)

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie oraz Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Celem projektu jest podniesienie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach, poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w szkole dla 165 uczniów (42% to dziewczęta), uwzględniającego sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy, do końca grudnia 2021 roku.

Syntea SA zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Atrakcyjne Szkolnictwo Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Projekt "Atrakcyjne Szkolnictwo Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie" jest realizowany przez powiat kamieński.

Syntea SA przeszkoli uczestników projektu - Uczniów i Nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w zakresie Inżynierii projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, wykonywanie usług kelnerskich, barman, pilarz – drwal, carving – poziom podstawowy, kurs spawacza (spawanie pachwinowe blach i rur) oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków

Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków" jest realizowany przez Gminę Jastków.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 243 uczniów i 40 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dobra jakość edukacji w Urzędowie

Projekt „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” jest projektem realizowanym przez Gminę Urzędów w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w ZSO Urzędów (GIM, LO, SP), ZS Skorczyce (SP, GIM) w gminie Urzędów w woj. lubelskim do końca VII,2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 288 uczniów (150K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (29K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (4 szkoły z wyjątkiem LO) i pracowni ICT we wszystkich 5 szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy

Projekt realizowany przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne z Koszalina.

Celem projektu jest Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczących się lub pracujących. W ramach projektu Syntea S.A. przeprowadzi szkolenia: Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia, Projektowanie grafiki komputerowej oraz Montowanie stolarki budowlanej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia

Projekt realizowany przez Powiat Dzierżoniowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z 4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w terminie 01.01.2021 – 30.06.2023.

W ramach projektu Syntea S.A. przeprowadzi szkolenia dla 6 grup - w sumie 350h.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces

Projekt jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Zamość, Zespołem Szkół Nr 2 im. dr z Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim (Edycja 2)

Projekt realizowany przez powiat kamiennogórski w okresie od 02.09.2021r. do 30.60.2021r.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 150 uczniów i 40 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczących w szkoleniach i stażach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim

Projekt jest realizowany przez powiat kamiennogórski. W ramach projektu Syntea SA przeprowadzi kursy i szkolenia, które zostaną zakończone certyfikacją w standardzie VCC©.

Celem projektu jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla 95 uczniów oraz szkoleń podnoszących poziom wiedzy, uzupełniających i podwyższających kompetencje dla 19 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - uczestników projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra" jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ZS Ogólnokształcących i Technicznych, ZS Elektronicznych i Gimnazjum nr 3) służące podniesieniu zdolności 174 uczniów/uczennic (w tym 92dz) do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli (7K, 3M) praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPDS.10.04.01-02-0008/16-00
Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego

Projekt realizowany jest od 01.01.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat bolesławiecki/Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym Projektu jest podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca VIII 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym” jest projektem realizowanym przez Gminę Łopiennik w partnerstwie z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym oraz podniesienie kompetencji kluczowych 56 uczniów i uczennic (32 kobiety, 24 mężczyzn) w kontekście nabycia kompetencji kluczowych oraz umiejętności 10 nauczycieli/ek (6 kobiet, 4 mężczyzn) w zakresie TIK .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Energia kompetencji – energia rozwoju

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w partnerstwie z Syntea S.A. od 1 października 2018r. do 30 września 2021r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 413 studentów (w tym 71% K) odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych (45 os. - 23K) oraz zarządczych i administracyjnych (22 os. - 11K) pracowników uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów i szkolenia dla kadry Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów

Projekt „Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” jest realizowany przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w okresie 1 września 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie warszawskim zachodnim: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 w Błoniu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie. Projekt obejmie wsparciem 247 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Energia kompetencji

Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Horodło, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie oraz Zespól Szkół w Horodle, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego Zespołu Szkół w Horodle oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie w gminie Horodło woj. lubelskie do końca czerwca 2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów i 20 nauczycieli mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Energia kwalifikacji – energia rozwoju

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Syntea zrealizuje usługę szkoleniową polegającą na organizacji i realizacji szkoleń specjalistycznych, zapewnieniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji dla uczestników projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w kwalifikacje

Projekt jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa) i ZSP w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 240 uczniów i staży dla 180 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 34 nauczycieli do końca czerwca 2023.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w przyszłość (gm. Wołów)

Projekt realizowany przez Gmine Wołów

Na zlecenie Gminy Wołów Syntea SA przeprowadzi szkolenia z zakresu Kompetencji cyfrowych DigComp, Bezpieczeństwa w sieci, Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej wraz z wydaniem certyfikatu VCC, Wykorzystania metody eksperymentu w procesie nauczania oraz Tworzenia prezentacji w Prezi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w przyszłość

Gmina Wadowice Górne realizuje projekt w szkołach podstawowych w Wadowicach Dolnych, Jamach, Wadowicach Górnych, Woli Wadowskiej, Wampierzowie, Izbiskach, Zabrniu. Czas trwania projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Syntea zrealizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w przyszłość

Projekt "Inwestycja w przyszłość" będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 przez Syntea S.A. oraz 12 Partnerów.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników projektów (w tym 667 kobiet) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego (17 placówek z woj. mazowieckiego).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja w rozwój

Projekt realizowany przez Syntea S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 osób dorosłych (64K + 56M), z obszaru woj. zachodniopomorskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych do końca 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego

Projekt jest realizowany przez miasto Żory w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczna S.A oraz firmą Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 grudnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 135 uczniów 3 szkół kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego na które składać się będzie: podniesienie kompetencji miękkich 135 uczniów poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczniów poprzez szkolenia/kursy certyfikowane /staże., wzrost kompetencji 12 nauczycieli w wyniku uczestnictwa w kursach i stażach podyplomowych oraz doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego

Projekt Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r. przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice, Landster Sp. z o.o. Sp. k. i Syntea S.A.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (456 osób, w tym 108 K i 348 M) prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu (83 osób, w tym 50 K i 33 M) oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe

Projekt jest realizowany realizowany jest w terminie od 1.06.2016r. do 31.07.2017r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Projekt zakłada udział 100 Uczestników/ek (UP) Projektu, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym min. 55% kobiet, min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 20% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w województwie lubelskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” przez Certes Sp. z o.o. w partnerstwie z Syntea S.A., w okresie od 1 października 2021r. do 15 listopada 2023r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (Rekomendacja nr 01/12/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje – energia dla rozwoju

Projekt realizowany przezUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Syntea S.A. od 1 października 2018r. do 31 października 2019r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 70 studentów (51K) kierunku Finanse i Rachunkowość UMK, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki realizacji kompleksowego programu obejmującego certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, językowych, informatycznych, zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy (komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów), wizyty studyjne u pracodawców, wysokiej jakości programy stażowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zajęcia projektowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje i praca

Projekt "Kompetencje i praca" jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatem Lwóweckim w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 174 uczniów (min. 81 kobiet) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego poprzez poprawę jakości kształcenia w 4 szkołach z powiatu lwóweckiego objętych wsparciem, w tym: podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z tych szkół; zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym; rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem; zdobycie doświadczenia zawodowego przez ponad 122 uczniów (60%UP) objętych wsparciem dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców; doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje kluczowe dla sukcesu

Projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” realizowany jest od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Żmudź, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Żmudzi i Gimnazjum Publicznym w Żmudzi, w Gminie Żmudź w województwie lubelskim do końca czerwca 2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów i kursów zawodowych dla 16 nauczycieli przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje plus w ZS 1 w Wieluniu

Projekt realizowany przez Powiat Wieluński/Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu w okresie od 01.06.2020r. do 31.01.2022r..

Syntea SA zrealizuje usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu

Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach.

Syntea przeprowadzi szkolenia podnoszące kompetencje 50 studentów Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w zakresie: Technik Sprzedaży, Systemów prezentacji informacji w biznesie, Outsourcingu i Offshoringu, Standardów księgowości komputerowej Comarch OPTIMA ERP, Zintegrowanych systemów klasy ERP II wspierających zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje Przemysłu Przyszłości

Projekt realizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o. o. przeprowadzany w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zlecenia Syntea SA zrealizuje szkolenia Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje w zawodzie drogą do kariery

Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.09.2019 roku przez Powiat Tomaszowski w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na rynku pracy 310 (75K, 235M) uczniów szkół objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 33 nauczycieli (9K, 24M) pracujących w szkołach objętych projektem do 31.09.2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy

Projekt „Kompetentni na rynku pracy – dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy” realizowany jest od 01.09.2017 roku do 31.08.2019 roku przez Powiat Hrubieszowski i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, w partnerstwie z Syntea S.A.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 197 uczniów (Technikum – 139 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 58 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli (37os.) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetentny pracownik – energią województwa

Projekt „Kompetentny pracownik – energią województwa” jest realizowany od 01.07.2018 roku do 31.03.2020 roku przez Syntea S.A.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 220 osób z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, poprzez realizacje kursów zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompleksowa oferta kształcenia ogólnego szkół podstawowych w Dębicy

Gmina Miasta Dębica realizuje projekt w trzech dębickich szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Szkole Podstawowej nr 12 w okresie od 1.IX.2018r. do 30.VI.2020r..

Syntea zrealizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompleksowe wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Urzędów

Projekt „Kompleksowe wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Urzędów” jest realizowany przez Gminę Urzędów w partnerstwie z Syntea S.A. oraz stowarzyszeniem Aktywni dla Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego we wszystkich placówkach szkolnych z terenu Gminy Urzędów poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego

Projekt realizowany w 3 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu lwóweckiego: Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Branżowa Szkoła Ist. w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, Technikum i Branżowa Szkoła I st. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki – wnioskodawca.

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 295 uczniów (min.140 kobiet) ze szkół objętych projektem. Syntea SA zrealizuje szkolenia obejmujące 9 tematów szkoleniowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 roku do 31.08.2018 roku przez Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, służące podniesieniu zdolności 90 uczniów do przyszłego zatrudnienia do VIII 2018 poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina

Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku do 31 października 2023 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Miastem Zamość i Miastem Lublin/ Zespołem Szkół Budowlanych w Lublinie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (2 z Lublina i 4 z Zamościa) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych: kursów, szkoleń, praktyk i staży zawodowych dla uczniów, kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, wizyt studyjnych dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu

Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Zarszyn. Partnerami projektu są: Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Jedlicze, Gmina Nowa Dęba, Stowarzyszenie "Unia Szkół", Gmina Brzozów, Gmina Roźwienica, SYNTEA S.A.,

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, poprzez realizację dla uczniów zajęć z j. obcych, matematyki, innowacyjności i kreatywności, umiejętności uczenia się, umiejętności społecznych, przedsiębiorczości, przyrody, kompetencji cyfrowych oraz realizację kursów dla nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt pracowni przedmiotowych do końca czerwca 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji Studentów/Studentek Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

Syntea zrealizuje szkolenia oraz przeprowadzi indywidualne warsztaty z zakresu tworzenia treści elearningowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze

Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra w ramach działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2021r. do 31.12.2022r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 jeleniogórskich szkołach poprzez lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Projekt realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

W projekcie w okresie od 15.10.2018 do 30.06.2019 Syntea przeprowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe dla Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studenci rozpoczną od Bilansu kompetencji w trakcie, którego zostanie określona ścieżka jaką przebędą studenci. Zajęcia będą realizowane w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej

Projekt "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” jest projektem realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Głównym celem projektu jest podniesienie do VII.2019 kompetencji 75 studentów/-ek (w tym 53 kobiet) kierunków: praca socjalna, nauka o rodzinie, teologia KUL odpowiadając potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kwalifikacje drogą do sukcesu

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2022r.. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 1 647 868,41zł.

W ramach zlecenia Syntea S.A. przeprowadzi szkolenia dla uczniów w takich tematach jak: administrator sieci CISCO, programowanie serwisów WWW, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych, administrowanie bazami danych, negocjacje z elementami NLP, obsługa naziemna statków powietrznych, język angielski dla przedstawicieli handlowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kwalifikacje + staż = nowe możliwości

Projekt realizowany w okresie 1 X 2018 - 31 VIII 2020 r. przez Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim. Syntea przeprowadzi szkolenia: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, Projektowanie grafiki komputerowej oraz Kurs z zakresu obsługi programów graficznych i programowania druku 3D.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów

Projekt Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów jest realizowany w okresie od 1.09.2017r. do 31.03.2019r. przez Gminę Nałęczów w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego do końca marca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 250 uczniów (129K) i kursów zawodowych dla 40 nauczycieli (32K) przedmiotów ogólnych oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u min. 225 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.06.02.00-08-0008/16-00
Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego

Projekt „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 112 osób biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących (zgodnie z zapisami KC) obszar województwa lubuskiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji w oparciu o Zintegrowany Model Poradnictwa Kariery Całożyciowej wypracowany w ramach projektu ponadnarodowego POKL „Podróż po kompetencjach”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mam zawód - mam szansę

Projekt jest realizowany przez Powiat Wrocławski i Syntea SA w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu – II edycja

Syntea zrealizuje specjalistyczne zajęcia zawodowe dla nauczycieli i uczniów w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 160 uczniów i 4 nauczycieli. Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja

Projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku/ZS nr 1 im. C. K. Norwida od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2021r.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy szkoły z pracodawcami poprzez działania ukierunkowane na wspólne przygotowanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, współpracę ze szkołami wyższymi, w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowych technik i technologii oraz możliwość aktualizacji wiedzy i nabytych kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach projektu Syntea SA zrealizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu - IV edycja

Projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku/ZS nr 1 im. C. K. Norwida od 01.05.2020r. do 31.08.2022r..

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych i staży/praktyk dla 110 uczniów (Technikum Nr 2 – 100 os., Szkoła Branżowa – 10 os.) oraz kursów doskonalących dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu

Projekt „ Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” jest realizowany od 01.05.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 190 uczniów; (Technikum nr 2 – 180 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 10 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca sierpnia 2018 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.04.01-08-0020/16-00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez Powiat Międzyrzecki. Partnerami projektu są: SYNTEA S.A., Uniwersytet Zielonogórski.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Międzyrzeckiego przez 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli – razem 608 Beneficjentów Ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.04.01-08-0018/16-00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

Projekt jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Partnerami projektu są: Syntea S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M) szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Moja przyszłość w moich rękach - II edycja

Projekt realizowany przez I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku

Syntea S.A. przeprowadzi specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące szkolenie z tematu „Kompetencje cyfrowe DigComp – 5 obszarów” na poziomie zaawansowania B.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa

Projekt „Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa” realizowany jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej trzech przedszkoli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Moje przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa

Projekt „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowa praca

Projekt Nowa praca jest realizowany przez Business Center 1 Sp. z o.o. w partnerstwie z Syntea S.A.

Projekt aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących określone powiaty województwa dolnośląskiego obejmujący doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz płatne staże.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim

Projekt realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatem grajewskim w okresie od 2021-03-01 do 2023-12-31.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach kształcenia zawodowego z powiatu Grajewskiego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego dla 169 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 31 nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu

Projekt realizowany jest przez Powiat Włocławski we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Rypińskim i Syntea S.A. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2023r..

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym min. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją do końca 2023r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (I stopień)

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 246 studentów (140K, 106M) czterech ostatnich semestrów kierunku Zarządzanie I stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 140 uczniów oraz kursów doskonalących dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu Syntea zrealizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli obejmujące tematy Montowanie stolarki budowlanej, Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D oraz Projektowanie grafiki komputerowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe możliwości

Projekt realizowany jest przez BUSINESS CENTER 1 Spółka z o.o. wraz z partnerem SYNTEA S.A. w okresie od 2016-11-01 do 31.01.2018.

Projekt przewiduje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie języków obcych oraz ICT. Wsparciem zostanie objętych 300 Uczestników Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowe umiejętności - nowe szanse na rynku pracy

Projekt Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku do 31.08.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-ciu stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowoczesna edukacja zawodowa

Projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat Zamojski, Gminę Szczebrzeszyn w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie; w partnerstwie z Syntea S.A.,

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie do 31.08.2018r., mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-cio stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu), zgodnie z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego. Projekt skierowany jest do 72 uczniów (30Ki 42M) i 9 nauczycieli zawodu(5K, 4M).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku”

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnialności 285 uczniów (min. 35 kobiet) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym, mechanicznym i szkole branżowej.

Syntea S.A. zorganizuje szkolenia za zakresu informatyki, mechatroniki oraz zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowoczesne nauczanie młodzieży w Gminie Konopnica

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu Syntea SA realizuje szkolenia dla Uczniów i Nauczycieli dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPLB.08.01.01-08-0008/16-00
Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

Projekt jest realizowany od 04.01.2017 roku do 31.03.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z gminą Międzyrzecz/Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kaławie 66-300 Międzyrzecz, Kaława 92, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminie Międzyrzecz poprzez utworzenie na obszarze gminy 60 miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 158 dzieci (min. 55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 23 nauczycieli (100% kobiet) OWP z gminy Międzyrzecz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nowoczesny Uniwersytet

Projekt "Nowoczesny Uniwersytet" jest realizowany w terminie od 1 października 2018r. do 28 lutego 2022r. przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projekt swoim zakresem obejmuje działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Od szkolenia do zatrudnienia

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 90 uczniów oraz kursów doskonalących dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu Syntea zrealizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie Programowania i obsługi procesu druku 3D oraz Projektowania grafiki komputerowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu

Projekt jest realizowany przez Miasto Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2021.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych nr 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 i 14 i w liceach ogólnokształcących nr I, II, III i IV z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz do końca VIII 2020r., poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych wśród 2010 uczniów i 228 nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Otwarci na wiedzę

Syntea zrealizuje dodatkowe zajęcia oraz egzaminy dla uczniów i nauczycieli w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Celem porjektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku (3 szkoły: LO, Technikum nr 2 i ZSZ nr 2/Szkoła Branżowa), poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów i 20 nauczycieli, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim

Projekt realizowany przez powiat Puławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie do 31.08.2022

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których powiat puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach projektu. W ramach zlecenia Syntea S.A. przeprowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe, dostarczy materiały szkoleniowe oraz przeprowadzi zewnętrzne egzaminy certyfikacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim

Projekt realizowany przez powiat włocławski.

Syntea będzie odpowiedzialna za dostarczenie usługi szkoleniowej polegającej na organizacji i realizacji szkoleń specjalistycznych, zapewnieniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji dla uczestników projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów

Projekt jest realizowany od 02.01.2017r. do 30.06.2018r. przez Gminę Zarszyn. Partnerami projektu są: Gmina Iwonicz Zdrój, Gmina Tarnowiec, Gmina Nowa Dęba, Gmina Brzozów, Gmina Roźwienica, Stowarzyszenie Oświatowe "Kraina Wiedzy", SYNTEA S.A..

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w 10 gimnazjach w woj. podkarpackim poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min 90% nauczycieli (111os.) objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u min. 80% (371os.) uczniów biorących udział w w projekcie oraz doposażenie pracowni przyrodniczych i TIK.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Projekt realizowany przez Miasto Żory w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.1., poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs w okresie 01.10.2018r. - 30.06.2020r. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory.

Syntea SA przeprowadzi szkolenia w zakresie Kompetencji cyfrowych DIGCOMP dla uczniów oraz Metoda eksperymentu w procesie nauczania oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne dla nauczcyieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Projekt "Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” jest projektem realizowanym przez Miasto Krasnystaw w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP1, SP4, SP5 (szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Krasnystaw) do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów (244K) i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli (65K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów

Projekt Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Lubaczów w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej, Publicznym Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Młodowie; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w trzech gimnazjach w Gminie Lubaczów (woj. podkarpackie) poprzez nabycie kwalifikacji przez wszystkich 48 nauczycieli (33K) objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u min. 90% uczniów spośród 210 objętych projektem (w tym min. 105K) oraz doposażenie 3 gimnazjów w sprzęt TIK do końca czerwca 2018r..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Popyt na certyfikat – edycja II

Projekt realizowany będzie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku przez Advance Ewelina POdziomek oraz Izbę Rzemieślniczą Lubelszczyzny.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 280 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Popyt na certyfikat

Projekt „Popyt na certyfikat” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.05.2019 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 280 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją. Projekt realizowany w oparciu o system popytowy – każdy UP samodzielnie i niezależnie decyduje o wyborze tematu szkolenia. Usługi rozwojowe będą potwierdzały nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Powiat Oleśnicki dla rynku pracy

Projekt realizowany przez Starostwo powiatowe w Oleśnicy w okresie od: 2017-01-02 do: 2018-10-31.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Oleśnickim (Zespół Szkol Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze), zwiększenie szans 418 (145 K, 273 M) uczniów szkół objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 18 nauczycieli (11 K, 7M) szkół objętych projektem do 31.10.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w PZS nr 1, a także 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Syntea zrealizuje kursy/szkolenia prowadzące do podwyższania kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Projekt "Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy" jest projektem realizowanym przez Powiat Tomaszowski w Partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim do końca czerwca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim jest realizowany w okresie 1.10.2017r. - 31.12.2018r. przez Gminę Ostrów Lubelski i Szkołę Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, służące zwiększeniu kompetencji kluczowych 130 uczniów i uczennic (60K,70M) w kontekście potrzeb rynku pracy oraz umiejętności 15 nauczycieli/-ek (12K,3M) w zakresie TIK do końca grudnia 2018r. poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje uczniów i uczennic, doradztwo edukacyjno – zawodowe, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Ostrów Lubelski i Szkołę Podstawową w Kolechowicach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kolechowicach, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 40 uczniów/nnic (22K,18M) oraz umiejętności 8 nauczycieli/ek (7K, 1M) w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do końca VI.2018r

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr1 w Hrubieszowie

Projekt realizowany przez Powiat Hrubieszowski/Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 104 uczniów i uczennic (55dz, 49 chł) i 30 nauczycieli/ek (15K,15M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju

Projekt realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Celem projektu jest podniesienie u min. 80% osób objętych wsparciem (50 dzieci i młodzieży, 50 dorosłych i 50 seniorów w sumie 150 UP, w tym min. 53% K i 2% ON) z obszaru woj. mazowieckiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach zlecenia Syntea SA przeprowadzi szkolenia: Technologie informacyjno - komunikacyjne (uczniowie szkoły podstawowej), Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin (pracujące osoby dorosłe) i Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (pracujące osoby dorosłe).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przez trudy do gwiazd

Projekt Przez trudy do gwiazd jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w woj. lubelskim, poprzez organizację doradztwa zawodowego i dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) dla 200 uczniów (80K,120M); oraz poprzez organizację kursów dla 20 nauczycieli (14K,6M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej, a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca czerwca 2018r..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przyszedł czas na zmiany

Projekt jest realizowany przez Syntea S.A. w terminie od 1 kwietnia 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie podregionu Jeleniogórskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 osób dorosłych (w tym 52% kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 lat, w tym osób niepełnosprawnych, z obszaru woj. dolnośląskiego z gmin objętych mechanizmem ZIT AJ, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów umiejętności zawodowych i kursów zawodowych w standardzie VCC przy współpracy z przedsiębiorcami do końca lutego 2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu

Projekt ” realizowany jest przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A i Gminą Miasto Grudziądz (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu) na obszarze województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. w okresie od 1 marca 2022r. do 15 grudnia 2023r.

Celem projektu, zgodnie z metodyką SMART, jest podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 487 osób (min. 80% kobiet) w tym: 1294 os. z woj. wielkopolskiego, 788 os. z woj. kujawsko-pomorskiego, 797 os. z woj. pomorskiego i 608 os. z woj. zachodniopomorskiego - kadry dydaktycznej z obszaru I makroregionu do końca lutego 2022r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 na obszarze makroregionu IV.

Celem projektu, zgodnie z metodyką SMART, jest podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. lubelskiego, 1 396 z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego i 554 z woj. świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do końca XII.2019 r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

Projekt ma na celu przygotowanie studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jako przyszłych kadr sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a tym samym tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w Płocku.

Syntea zrealizuje szkolenia i konsultacje, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne u przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew" jest realizowany przez Gminę Mełgiew

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Dominowie, Szkole Podstawowej w Krępcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Mełgwi, Szkole Podstawowej w Podzamczu woj. Lubelskie do końca VI 2019 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 249 uczniów (119K) i kursów zawodowych dla 45 nauczycieli (36K) przedmiotów ogólnych w/w/ szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej

Projekt realizowany przez Politechnikę Koszalińską w partnerstwie z Syntea S.A. od 1 września 2018r. do 30 września 2019r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie przez 96 studentów (41K i 55M) Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych, oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców wskazanych w sektorze usług dla biznesu poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych, wizytach studyjnych i w stażach zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu

Projekt „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu” realizowany przez Uniwersytet Opolski; w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług przez studentów kierunków English Philology (II rok, I stopień, profil praktyczny), Germanische Philologie (II, rok I stopień) oraz Ekonomii (I rok, II stopień) m.in. poprzez realizację certyfikowanych szkoleń w systemie VCC.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2023r.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia 140 uczniów oraz doskonalenie zawodowe 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu

Projekt realizowany w okresie styczeń 2021 - grudzień 2022 w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim (realizatorem jest Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu).

W ramach projektu zostaną zorganizowane staże uczniowskie dla 111 uczniów, zrealizowane szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 3 nauczycieli i specjalistyczne szkolenia prowadzące do kwalifikacji dla 111 uczniów oraz doposażone pracownie zawodowe szkoły morskiej w Kołobrzegu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy

Projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań oraz Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B/78, 62-028 Koziegłowy.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.05.2018 r. kwalifikacji zawodowych i ich certyfikacja u 410 dorosłych mieszkańców woj. wielkopolskiego (w tym min. 58% kobiet, 10% bezrobotnych i 15% osób z niepełnosprawnością poprzez realizację certyfikowanych kursów zawodowych.
Celem szczegółowym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25 – 64 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła kluczowych kompetencji - poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji - poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” realizowany jest od 01.08.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat Świdnicki i Zespół Szkół w Trawnikach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół w Trawnikach do potrzeb rynku pracy do 30.06.2018 r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 37 uczniów i kursów zawodowych dla 11 nauczycieli przedmiotów ogólnych z w/w szkoły oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w ZSZ. Osiągnięcie celu głównego Projektu oznacza wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a u Nauczycieli - rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy

Projekt „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy”, realizuje firma Syntea SA w partnerstwie z miastem Bytom w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

Uczniowie Technikum nr 2 w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będą mogli skorzystać z m.in. z kursów i szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe, doradztwa edukacyjno – zawodowego, a także odbyć staż czy praktyki u pracodawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji

Projekt Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat chełmski, Gminę Wierzbica w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy; w partnerstwie z Syntea S.A..

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy poprzez: organizację i dostarczenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) dla 170 uczniów (95K,75M), oraz poprzez organizację kursów dla 24 nauczycieli (21K,3M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej; a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca czerwca 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Umiejętności, kwalifikacje i praca

Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest od 1 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: mińskim, grójeckim, oraz warszawskim zachodnim.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym 6 placówek prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 612 uczniów tych szkół do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówkach programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie w/w placówek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu

Projekt "Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu" jest realizowany od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 przez Gminę Dobroszyce w partnerstwie z Gminą Brzeg Dolny, Gminą Wołów oraz Syntea S.A.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym, w Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie i w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu w woj. dolnośląskim do końca VI.2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 350 U (186dz.) i 73 N (67K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wykształceni zawodowcy

Projekt realizowany przez Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. W ramach projektu Syntea przeprowadzi dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz nauczycieli

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

W ramach projektu Syntea S.A. zrealizuje szkolenia: Montaż stolarki budowlanej oraz Nowoczesne trendy w żywieniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” jest Projektem realizowanym przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Grajewskim w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2021r..

Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w szkole dla 96 uczniów, uwzględniającego sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 5 nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: grójeckim oraz warszawskim zachodnim.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika) z terenu powiatów grójeckiego (2 szkoły) i warszawskiego zachodniego (1 szkoła) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego, praktyki i staży dla uczniów oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w szkołach objętych wsparciem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim” jest Projektem realizowanym przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Milickim w okresie od 01.08.2019 do 30.09.2020.

Celem Projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 88 uczniów (min. 32% dziewcząt) i staży dla 77 uczniów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

Projekt realizowany przez powiat tomaszowski i Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory

Projekt jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastami Bytom i Żory w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Bytomiu i Żorach, służące podniesieniu zdolności 181 uczniów/uczennic (w tym 45 kobiet) do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 19 nauczycieli/ek (w tym 13 kobiet) praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół z projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zabrzańskie kadry dla nowoczesnych usług

Projekt realizowany przez Politechnikę Śląską w partnerstwie z Syntea S.A. od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 81 studentów (min. 50% kobiet) Politechniki Śląskiej - Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu z kierunków: Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki realizacji kompleksowego programu obejmującego certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych i językowych, zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy (komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, informatyczne), wizyty studyjne u pracodawców oraz wysokiej jakości programy stażowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

RPWM.02.04.01-28-0082/16-00
Zawodowcy na start

Projekt „Zawodowcy na start” jest realizowany od 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2019r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego: ZS Nr 1 w Ełku, ZS Nr 5 w Ełku, ZS Nr 2 w Mrągowie oraz ZSZ i CKU w Ostródzie, prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 488 uczniów (235K) kierunków technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli (19K) przedmiotów zawodowych z 3 szkół (ZS Nr 1 Ełk, ZS Nr 5 Ełk, ZSZ i CKU Ostróda).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkoły służących podniesieniu zdolności łącznie 200 uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Syntea SA zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu oraz Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z zakresu planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych/content marketingu, jak również branżowego języka niemieckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zawodowy sukces

Projekt „Zawodowy sukces” realizowany jest od 01.XI.2017 roku do 31.IX.2018 roku przez Powiat Siematycze/Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, w partnerstwie z z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 140 uczniów, w tym 60 uczniów w kierunku technik rolnik i 80 uczniów w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji trzech nauczycieli z tej szkoły poprzez doskonalenie zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego

Projekt „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat Sanocki. Partnerem projektu jest SYNTEA S.A..

Celem głównym projektu jest wzrost u 653 (91K) uczniów poziomu kompetencji kluczowych na rynku pracy i właściwych postaw oraz wprowadzenie w szkołach kształcenia metodą eksperymentu i zwiększenie wykorzystania TIK w dydaktyce poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 150 (106K) nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych do 30.06.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zintegrowany program Collegium Mazovia

Projekt realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach w okresie od 1 maja 2018 do 30 września 2021

Celem projektu, zgodnie z metodyką SMART, jest podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (w tym min. 62,6% K - 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) - pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zintegrowany program rozwoju UJD

Projekt realizowany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów oraz pracowników Uniwersytetu. Syntea S.A. jest przeprowadzi bilans kompetencji studentów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

ZSOiZ – nowocześnie, zawodowo!

Projekt realizowany przez Powiat Lwówecki w Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w okresie od 1 lutego 2021r. do31 grudnia 2022r.

Zadaniem Syntea S.A. jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych, dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej