Projekt „Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego” realizowany jest od 01.10.2017 roku do 31.01.2019 roku przez firmę SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z firmą T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Cel główny Projektu

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 88 osób pozostających bez pracy; 48 kobiet z wykształceniem średnim i 40 mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących w województwie podlaskim w Subregionie Białostockim.

Cel zostanie osiągnięty do końca stycznia 2019 r., poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym pracodawców), w zakresie dodatkowych kursów, staży i poradnictwa zawodowego; tj., na każdym etapie realizacji projektu.

Grupa docelowa

Uczestniczki i uczestnicy projektu to 88 osób bezrobotnych (min. 48 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkujących miasto Białystok, powiat białostocki oraz miasto i powiat Sokółka.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz szans i zdolności na zatrudnienie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo.

  • Kurs spawacz metodą MAG – 20 uczestników projektu
  • Kurs spawacz metodą TIG –   13 uczestników projektu
  • Monter stolarki budowlanej  –  28 uczestników projektu
  • Obsługa kas fiskalnych – 24 uczestników projektu
  • Techniki sprzedaży – 24 uczestników projektu
  • Barman – 7 uczestników projektu

Każdy z powyższych kursów zostanie zakończony egzaminem oraz wydaniem certyfikatu stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Projekt  „Adekwatni zawodowo na rynku pracy Subregionu Białostockiego” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia, oraz poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.