Projekt „Akademia przedszkolaka – zabawa i draka” jest realizowany przez Gminę Kozłowo w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Kwota dofinansowania: 206 356,16zł.

Cel projektu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 3 OWP w gminie Kozłowo poprzez realizację działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych (w zakresie porozumiewania się w j. obcym i kreatywności) u 91 dzieci (min. 48% dziewczynek) w wieku przedszkolnym oraz działań mających na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli (5K) w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych do 31 VIII 2020r..

Zadania

  1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
  3. Zakup niezbędnego sprzętu TIK i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu oraz dostosowanie programów zajęć

Grupy docelowe

  1. Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty (91 os.);
  2. Nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania przedszkoli/i funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego (5 os.).

Grupa docelowa obejmuje:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 60 dzieci i 3 nauczycieli,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie (oddział przedszkolny) – 17 dzieci i 1 nauczyciel,
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie (oddział przedszkolny) – 14 dzieci i 1 nauczcuiel.

Efekty

91 dzieci podniesie swoje kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w j. obcym i kreatywności, 3 OWP zwiększą jakość oferowanych usług poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowych technologii i innowacyjnych metod pracy, 5 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pracy dydaktycznej.

Wykonawca

W ramach projektu Syntea S.A. przeprowadzi zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie kreatywności z Robotyki dla 91 dzieci w wieku przedszkolnym oraz zrealizuje kurs doskonalący umiejętności, kompetencje i kwalifikacje 5 nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych TIK w dydaktyce z elementami Świata cyfrowych zabaw.