Projekt „Akademia przedszkolaka” realizowany  jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Gminą Prusice i Gminą Wołów z województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 689 107,42zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 381 027,86zł

Cel główny Projektu

Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminach Wołów i Prusice, poprzez utworzenie na obszarze gmin 165 nowych miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w 2 przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 182 dzieci (55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli (100% kobiet) OWP z gmin Wołów i Prusice do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Cel zostanie osiągnięty do końca VI 2018r.

Cele szczegółowe Projektu

 • Uruchomienie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem,
  poprzez realizację kursów z zakresu:

  • Świat cyforowych zabaw Aptech 8 godz./ 2 grupy średnio 8-osobowe
  • Pedagogiki Specjalnego 20h/ 2 gr średnio 8 osobowe
 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w dwóch przedszkolach poprzez realizację zajęć:
  • Dodatkowych – Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder. Program pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.) 
  • Stymulujących rozwój psychoruchowy – dziecięcy aerobik z logarytmiką i tańcem
  • Rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – Teatr Małego Przedszkolaka z zabawami społeczno-emocjonalnymi
  • Rozwijających kompetencje kluczowe – dziecięce laboratorium: gry-zabawy-łamigłówki-eksperymenty oraz zajęcia plastyczno-manualne

Planowane efekty

Wypracowane w projekcie programy oraz zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.

Nowoczesne metody, narzędzia IT/multimedialne oraz proponowane formy zajęć staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówek.

Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobiegając powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 2 przedszkola – Przedszkole w Gminie Wołów i Prusice
 • 15 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych
  w procesie rekrutacji;
 • 182 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej10 Edukacji, Działanie 10.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne