Projekt „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach” jest projektem partnerskim.  Liderem projektu jest Powiat Świdnicki/Zespół Szkół w Trawnikach a projekt realizowany jest w partnerstwie z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PZS w Trawnikach do 31.08.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-ciu stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu) -zgodnie z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego. Projekt skierowany jest do 37 uczniów (12 Ki 25 M) i 9 nauczycieli zawodu(5K,4M).

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: od: 2017-05-01 do: 2018-08-31
Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu

Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.

Cele szczegółowe:

  1. Dostosowanie oferty edukacyjnej ZS poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych dla 37 ucz. do VI 2018r.
  2. Dostosowanie kwalifikacji 9 nauczycieli do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń do VI 2018r.
  3. Zwiększenie szans na zatrudnienie 8 uczniów ZS poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami do VIII 2017
  4. Dostosowanie oferty kształcenia ZS poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni specjalistycznych do VIII 2017

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych typów działań:

  1. zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. organizację wysokiej jakości staży
  2. dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  3. wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  4. wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,

Po zakończeniu szk. każdy uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego VCC lub inny równoważnego co umożliwi walidację kompetencji. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki efektowi synergii wynikającemu z partnerstwa Wnioskodawcy ZS z SYNTEA S.A. (instytucja rynku pracy). Projekt odpowiada wprost na zminimalizowanie wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii WL niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do zapotrzebowania na rynku pracy poprzez dopasowanie oferty edukacyjnej ZS do zdiagnozowanych potrzeb co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów i absolwentów ZS. Cel główny wpisuje się w Działanie 12.4 RPO WL 2014-2020 w szczególności poprzez realizację działań zgodnych z założonymi formami dla GD zgodnej z założeniami Dz.12.4. Realizacja zaplanowanego wsparcia zapewni kompleksowe i odpowiednie przygotowanie do wejścia młodych ludzi na rynek pracy