Projekt „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” realizowany jest od 01.01.2019 roku do 30.11.2021 roku przez firmę SYNTEA S.A. w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych umożliwiających uzyskanie i zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 85 uczniów (min. 87% dz.), podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli (100% K) oraz wyposażenie pracowni zawodowych.

Grupa docelowa

Projekt obejmuje wsparciem 97 osób, w tym:

 • 85 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie (74 dziewcząt + 11 chłopców), który prowadzi kształcenie zawodowe z nast. kierunków:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (31dz.+5chł.)
  • technik usług fryzjerskich (20dz.+3chł.)
  • technik organizacji reklamy (13dz.+3chł.)
  • fryzjer (Szkoła Branżowa) 10dz.
 • 12 nauczycieli kształcenia zawodowego (100% kobiet) kształcących na nast. kierunkach:
  • żywienie i usługi gastronomiczne: 5K
  • usługi fryzjerskie: 3K
  • organizacja reklamy: 3K
  • fryzjer (Szkoła Branżowa): 1K.

Działania podejmowane w projekcie, które przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów:

 • szkolenia i kursy zawodowe dla 85 uczniów.
 • szkolenia i kursy zawodowe dla 12 nauczycieli.
 • wyposażenie pracowni zawodowych.
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 85 uczniów.
 • staże zawodowe dla 38 uczniów.

Efekty podjętej interwencji:

 • min.80% uczniów objętych wsparciem podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • min.83% nauczycieli objętych wsparciem podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • doposażone zostaną pracownie zawodowe,
 • przeprowadzony zostanie remont pracowni gastronomicznej.