Numer Projektu: RPLU.12.02.00-06-0019/17-00
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2  Kształcenie ogólne

Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 243 uczniów i 40 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Zakres Projektu:

  • Warsztaty dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT (w tym w oparciu o system VCC i ECCC),
  • Zajęcia dla nauczycieli: kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu ICT i metody eksperymentu oraz wykorzystywania e-zasobów dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji).

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 243 osoby
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 40 osób

REZULTATY:

  • nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów
  • uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się