Projekt „Dobra jakość edukacji w Urzędowie”  jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Gmina Urzędów a projekt realizowany jest w partnerstwie  z Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412.

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 757 890,25zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w ZSO Urzędów (GIM, LO, SP), ZS Skorczyce (SP, GIM) w gminie. Urzędów (organ prowadzący) w  woj.lubelskim do końca VII2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 288 uczniów (150K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (29K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (4 szkoły-z wyjątkiem LO) i pracowni ICT we wszystkich 5 szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u min. 260 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby os. z niepełnosprawnością.

Projekt  skierowany  jest do 288 uczniów i 38 nauczycieli.

Dzięki realizacji celu zostaną osiągnięte rezultaty:

 • min. 35 (90%) nauczycieli (27K) przed. ogólnych uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, w szczególności w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów w/w szkół
 • min. 260 uczniów (135K) uzyska dodatkowe umiejętności i rozwinie już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się.
 • podniesiona zostanie jakość edukacji w 5 szkołach objętych wsparciem,

Cel zostanie zrealizowany do końca VII 2018r.

Wsparcie w ramach projektu:

Kursy zawodowe zakończone egzaminem w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważne z zakresu:

 • Multimedia w reklamie
 • Grafik komputerowy
 • Kompetencje cyfrowe DIGCOMP poziom A
 • Programowanie serwisów www
 • Administrator sieci komputerowych
 • Programy biurowe w administracji
  Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej