Projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Zamość, Zespołem Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach od 1 września 2018r. do 30 września 2020r.

Kwota dofinansowania projektu: 4 389 080,49zł

Cel projektu

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Celem projektu partnerskiego jest wzrost zatrudnialności (572 uczniów w tym min. 241 kobiet) z 9 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. lubelskim (z Gminy Zamość, powiatów: zamojskiego i ryckiego) poprzez poprawę jakości kształcenia w tych szkołach, w tym:

 • podniesienie kwalifikacji 37 nauczycieli (w tym 22 kobiet) zawodu z tych szkół;
 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 90% uczniów objętych wsparciem;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 404 uczniów (ponad 60% uczestników proj.) dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem
 • doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Grupa docelowa

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach
  • Technikum: t. budownictwa: 20 uczniów w tym 20 mężczyzn; t. ekonomista: 45 uczniów w tym 40 kobiet;
  • Szkoła Branżowa: monter zabudowy: 10 uczniów w tym 10 mężczyzn i 1nauczyciel tego zawodu
 • Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie:
  • Technikum: t. żywienia i usług gastronomicznych: 27 uczniów w tym 7 mężczyzn i 2 nauczycieli; t. mechanik: 20 uczniów w tym 20 mężczyzn i 2 nauczycieli
  • Szkoła Branżowa: fryzjer: 1 uczeń w tym 1 kobieta; kucharz: 3 uczniów w tym 3 kobiety; mechanik pojazdów samochodowych: 1 uczeń w tym 1 mężczyzna
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu:
  • Technikum: t. mechatronik: 10 uczniów w tym 10 mężczyzn i 2 nauczycieli; t. pojazdów samochodowych: 50 uczniów w tym 50 mężczyzn i 3 nauczycieli; t. żywienia i usług gastronomicznych: 20 uczniów w tym 10 kobiet i 5 nauczycieli
  • Szkoła Branżowa: mechanik pojazdów samochodowych: 5 uczniów w tym 5 mężczyzn
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu
  • Technikum: t. budownictwa: 46 uczniów w tym 1 kobieta i 3 nauczycieli; t. technologii żywności (cukiernik): 35 uczniów w tym 30 kobiet i 4 nauczycieli; t. informatyk: 39 uczniów w tym 4 kobiety i 7 nauczycieli; t. geodeta: 35 uczniów w tym 12 kobiet i 3 nauczycieli.
  • Szkoła Branżowa: kucharz: 20 uczestników w tym 10 kobiet; monter zabudowy: 20 uczestników w tym 20 mężczyzn
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
  • Technikum: t. żywienia i usług gastro.: 60U(45K) i 2N; t. architektury: 30U(28K) i 3N; t. weterynarii: 40U(30K); t. rolnik: 10U(2K); t. mechanizacji rolnictwa: 10 uczestników w tym 10 mężczyzn; t. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 10 uczestników w tym 10 mężczyzn.

Łącznie

 • 9 szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 • 572 uczniów kształcenia zawodowego,
 • 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Działania

 • szkolenia zawodowe dla 572 uczniów, prowadzące do nabywania kwalifikacji i/lub kompetencji
 • szkolenia związane z nauczanym zawodem dla 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • praktyki/staże zawodowe dla min. 404 uczniów
 • doposażenie pracowni kształcenia zawodu 6 z w/w 9 szkół.

Rezultaty

 • uzyskanie kwalifikacje zawodowe przez min. 90%uczniów
 • rozwój kwalifikacji zawodowych/kompetencji przez 37 nauczycieli
 • zdobycie doświadczenie w zawodzie przez min. 404 uczniów.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona oddzielnie w każdej szkole w terminie: 1-.IX.-30.XI.2018 (długi okres, związany z początkiem r. szkol.-kwestie org.); w przypadku nauczycieli: 1-30.IX 2018r.

Sposób jawny metodą wewnętrzną: organizacja spotkań informacyjnych dla uczniów, rodziców, kampania promocyjna: www, i plakaty w szkołach Odpowiedzialni: dyrekcja i kierownik projektu.

Dokumenty: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, regulamin dostępne na stronie www, w sekretariacie, biurze projektowym i na spotkaniach. Zgłoszenia składane w w/w miejscach.

Kryterium formalne: bycie uczniem jednej ze szkoły z pkt 3.2 i jednego z kierunków wymienionych w pkt. 3.2; złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów

Kryterium pierwszeństwa: osoby z niepełnosprawnościami (zaświadczenie. 3pkt); kobiety (3pkt)

Kryterium dodatkowe: niskie dochody (oświadczenie 1pkt), zamieszkiwanie min. 30km od szkoły (oświadczenie 1pkt), wiek min. 18 lat (1pkt).

W przypadku Nauczycieli:

 • Kryterium formalne: bycie nauczycielem jednej ze szkół z pkt 3.2 i nauczanie przedmiotu zawodowych zgodnie z pkt 3.2 wniosku.
 • Kryterium pierwszeństwa: nauczyciele z niższym stopniem niż dyplomowany (1pkt).

Za wybór UP odpowiada komisja rekrutacyjna: dyrekcja, kierownik proj. Ustalona zostanie (na podstawie kryteriów) osobno w każdej szkole, lista podstawowa i rezerwowa (10%, angaż w przypadku rezygnacji Uczestników projektu). O przyjęciu będą informować: dyrektor osobiście i/lub listownie/tel. W przypadku problemów z rekrutacją zaangażowanie większej liczby kadry pedagogicznej, intensyfikacja akcji promocyjnej.

Równość płci i niedyskryminacja

 • możliwość zgłoszeń przez telefon, e-mail (w oparciu o ustalone dla tej formy procedury),
 • możliwość dojazdu i odbioru dokumentów, pomoc w wypełnianiu dokumentów,
 • zachęcanie kobiet do wyboru kursów, po których jest lepiej płatna praca, prowadzenie indywidualnych wywiadów z uczestnikami projektu (dostosowanie wsparcia)
 • unikanie stereotypów w materiałach promocyjnych.

Wsparcie dla Uczestników projektu, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz będzie można od nich uzyskać dane niezbędne do ewaluacji i zobowiążą się przekazać informacje po opuszczeniu projektu.

Projekt  Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukcesjest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 Kształcenie zawodowe