Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.

Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich:

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 174 uczniów/uczennic (w tym 92dz) do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2019r..

Grupa docelowa

  • 174 uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (92K, 82M)
  • 10 nauczycieli prowadzących praktyczną naukę zawodów (7K, 3M)
  • 3 Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe
    • Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
    • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
    • Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.