Projekt „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego” realizowany jest od 01.01.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat bolesławiecki/Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca VIII 2018 r.

Grupa docelowa: Uczestniczki i uczestnicy projektu to 1196 (515K, 681M) uczniów i uczennic powiatu bolesławieckiego, którzy zgodnie z KC uczą się lub zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół zawodowych z powiatu bolesławieckiego , w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów z zakresu:

 • Język niemiecki dla elektryków – 20 uczniów
 • Język angielski dla grafików komputerowych – 20 uczniów
 • Język niemiecki dla spawaczy – 10 uczniów
 • Grafik komputerowy – 30 uczniów
 • Administrator sieci komputerowych – 20 uczniów
 • Inżynieria projektowania 2D i 3D – 130 uczniów
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – 160 uczniów
 • Język angielski dla przedstawicieli handlowych – 10 uczniów
 • Język angielski dla logistyków – 10 uczniów
 • Obsługa kas fiskalnych – 30 uczniów
 • Barman – 30 uczniów
 • Florysta – 55 uczniów
 • Wykonywanie usług kelnerskich – 40 uczniów
 • Pracownik usług kosmetycznych – 30 uczniów
 • Multimedia w reklamie – 20 uczniów
 • Organizator ruchu turystycznego – 20 uczniów
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych – 10 uczniów
 • System prezentacji informacji w biznesie – 10 uczniów

Każdy z powyższych kursów zostanie zakończony egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Dodatkowo szkoły zrealizują następujące kursy:

 • Dodatkowe zajęcia językowe
 • Kurs spawacza – 10 uczniów
 • Kurs kwalifikacyjny SEP do 1 kV – 15 uczniów
 • Montaż/demontaż układów elektronicznych w technologii BGA/CSP – 10 uczniów
 • Programowanie robotów – 20 uczniów
 • Programowanie sterowników PLC – 20 uczniów
 • Programowanie obrabiarek CNC – 10 uczniów
 • Animacja czasu wolnego – animacje hotelowe – 27 uczniów
 • Obsługa eventów – 27 uczniów
 • Praca w programie rezerwacyjnym hotelu – 20 uczniów
 • Zaawansowana obsługa programów użytkowych Insert w rachunkowości – 20 uczniów
 • Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach współpracy z podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego – 10 uczniów
 • Wysokiej jakości staże zawodowe

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 5 Zespołów Szkół
 • 1196 uczniów/uczennic/nauczycieli wyłonionych w procesie rekrutacji

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.