Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Rekrutacja od 01.2017 r. Będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej.

  • Forma aktywna – organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”.
  • Forma pasywna – wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole.

Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin będą dostępne na stronach internetowych bądź w sekretariatach szkół, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia składać będzie można w sekretariatach i podczas spotkań.

Kryteria rekrutacji:

  1. formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat – oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów);
  2. podstawowe – uczęszczanie do placówki objętej projektem na ww. kierunkach;
  3. pierwszeństwa – pleć – 1 pkt., wyniki w nauce – osoby ze słabszymi wynikami będą miały pierwszeństwo; deklaracja udziału w stażach – 1 pkt.;
  4. dodatkowe – kolejność zgłoszeń – 1 pkt., chęć uczestnictwa w projekcie – 1 pkt.

Za wybór UP odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna (w składzie np.: Kierownik projektu, Specjalista ds. organizacji).