Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2021-09-30

Całkowity koszt projektu: 4 025 333, 04 zł

Dofinansowanie: 3 901 233, 04 zł

Ze środków europejskich: 3 392 550, 69 zł

Celem głównym projektu

jest podniesienie kompetencji 413 studentów (w tym 71%K), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych: 45 os. (23 K), zarządczych i administracyjnych: 22 os. (11 K) – pracowników uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry uczelni

 

Projekt „Energia kompetencji – energia dla rozwoju” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój,Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.