Projekt „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” jest realizowany przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, w okresie 1 września 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie warszawskim zachodnim:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
  • Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesznie

Projekt obejmie wsparciem 247 uczniów szkół biorących udział w projekcie.
W ramach projektu zakładana jest realizacja następujących form wsparcia:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (ponad 3 300 godzin zajęć);
  2. Odpłatne praktyki zawodowe oraz staże zawodowe dla min 198 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców w wymiarze 150 godzin. Wysokość stypendium stażowego wynosi 2 200 zł i obejmuje ewentualne koszty pracodawcy.
  3. Wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkół biorących udział w projekcie dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne.