Projekt Energia kompetencji realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Horodło, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie oraz Zespól Szkół w Horodle, w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego Zespołu Szkół w Horodle (SP, Gimnazjum, Liceum) oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie (SP, Gimnazjum) w gminie Horodło woj. lubelskie do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów (83 dz. i 81 chł.) i 20 nauczycieli (12K i 8M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Grupa docelowa:

Uczestniczki i uczestnicy projektu to 184 (95K, 89M) uczniów, uczennic i nauczycieli Zespołu Szkół w Horodle oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie z obszaru województwa lubelskiego, którzy zgodnie z KC uczą się lub zamieszkują na terenie województwa lubelskiego. Wsparciem zostanie objętych 5 szkół w 2 Zespołach Szkół. Grupa docelowa jest zgodna z SzOOP RPO WL oraz regulaminem konkursu.

Zadania w ramach projektu:

  • Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
  • Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) – zajęcia TIK dla uczniów
  • Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu – kurs VCC TIK w pracy nauczyciela
  • Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni TIK

Planowane rezultaty:

  • podniesienie kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów objętych wsparciem
  • uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez min. 90% nauczycieli z projektu
  • wykorzystywanie zakupionego w projekcie sprzętu ICT i wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych do zajęć edukacyjnych

Projekt „Energia kompetencji” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne