Numer Projektu:  ZP.272.1.8.2022

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie:  10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i realizacji szkoleń specjalistycznych, zapewnieniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji dla uczestników projektu „Energia kwalifikacji – energia rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Włocławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe, z podziałem na 3 części, tj.

  • Część nr 1 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w obszarze gastronomi.
  • Część nr 2 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w obszarze informatycznym
  • Część nr 3 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w obszarze budowlanym