Gmina Wadowice Górne realizuje projekt „Inwestycja w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych u w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK i w zakresie nauczania metodą eksperymentu oraz doposażenie szkół, w tym zakup wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych (pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz fizycznej ) oraz sprzętu TIK.

Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w Wadowicach Dolnych, Jamach, Wadowicach Górnych, Woli Wadowskiej, Wampierzowie, Izbiskach, Zabrniu.

Projektem objętych zostanie 597 osób, w tym 486 uczniów oraz 111 nauczycieli.

Łączna wartość projektu: 1 211 201,16 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 029 520,98 zł

Czas trwania projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.