Zapytanie ofertowe RR/IwP/2/2018

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w przyszłość” (zwanym dalej „Projektem”) w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna poszukuje wykonawców do zrealizowania usługi ubezpieczenia uczestników … Kontynuuj