Projekt realizowany przez Syntea S.A. w okresie: I – XII 2019

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 osób dorosłych (64K + 56M), z obszaru woj. zachodniopomorskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych do końca 2019r. Grrupa docelowa: 120 osób (64 kobiet + 56 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, z wył. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z obszaru woj. zachodniopomorskiego (w przypadku osób fiz. – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. zachodniopomorskiego) z obszaru Szczecina.

Zadania projektowe:

Szkolenia i kursy zawodowe:

  • przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia,
  • montowanie stolarki budowlanej,
  • projektowanie grafiki komputerowej.

Rezultaty

Uzyskane rezultaty: min. 80% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) potwierdzone zewnętrzną certyfikacją (zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia) w ramach pozaszkolnych form kształcenia w projekcie (min. 96 osób).