FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Nazwa beneficjenta/Partnera Miasto Żory / Syntea S.A.
Nazwa projektu Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego
Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
Numer naboru
Numer umowy o dofinansowanie projektu
Miejsce realizacji / Szkoła Żory
Okres rekrutacji

 

Dane uczestnika

kobietamężczyzna

miejskiwiejski

Dane dodatkowe

TakNieOdmowa podania informacji

TakNie

TakNieOdmowa podania informacji

TakNie

TakNie

TakNie

TakNieOdmowa podania informacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

  • zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „"Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” oraz akceptuję jego warunki,
  • zapoznałem/am się z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego" dotyczącym praw i obowiązków Uczestnika/czki projektu i w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do ich przestrzegania,
  • zostałem/am poinformowany/a, że projekt "Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,
  • zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mam obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
  • zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. jestem uczniem/uczennicą szkół objętych wsparciem w ramach projektu,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, beneficjenta realizującego projekt – Miasto Żory, partnera - Syntea S.A., KSSE oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

Uwaga! Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany plik w formacie pdf, który należy wydrukować i dostarczyć do biura projektu.