Projekt Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r.

Partnerem wiodącym Projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a Partnerami Projektu:

Powiat Bieruńsko-Lędziński,
Miasto Bytom,
Powiat Pszczyński,
Gmina Pawłowice,
Landster Sp. z o.o. Sp. k.,
Syntea S.A.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (456 osób, w tym 108 K i 348 M) prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu (83 osób, w tym 50 K i 33 M) oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, w okresie od dnia 01.09 2016 r. do dnia 28.02.2019 r

Wartość Projektu: 7 551 538,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 173 961,65 PLN

Strona projektu: www.ksse.com.pl/karieraikompetencje

Projekt Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT