Projekt „Kompetencje cyfrowe” realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Projekt zakłada udział 100 Uczestników/ek (UP) Projektu, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym min. 55% kobiet, min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 20% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w województwie lubelskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych UP projektu zamieszkałych w województwie lubelskim.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. W ramach Projektu UP zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w postaci udziału w szkoleniach z zakresu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) kolejno na 3 poziomach zaawansowania:
  • Poziom A – 100 osób, 80 godzin
  • Poziom B – 80 osób, 100 godzin
  • Poziom C – 10 osób, 120 godzin

  W ramach szkoleń zrealizowane zostaną kompetencje we wszystkich obszarach wskazanych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3 t.j.

  1. Informacja
   • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji,
   • Ocena informacji,
   • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji,
  2. Komunikacja
   • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji,
   • Dzielenie się informacjami i zasobami,
   • Aktywność obywatelska on-line,
   • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
   • Netykieta,
   • Zarządzanie tożsamością cyfrową,
  3. Tworzenie treści,
   • Tworzenie treści,
   • Integracja i przetwarzanie treści,
   • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji,
   • Programowanie,
  4. Bezpieczeństwo,
   • Narzędzia służące ochronie,
   • Ochrona danych osobowych,
   • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
   • Ochrona środowiska,
  5. Rozwiązywanie problemów,
   • Rozwiązywanie problemów technicznych,
   • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów,
   • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii,
   • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
 2. Każdy poziom szkolenia zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC potwierdzającego kompetencje cyfrowe.
 3. Szkolenia i egzaminy w ramach projektu są bezpłatne.

Dzięki projektowi „Kompetencje cyfrowe”:

 • skorzystasz z bezpłatnych zajęć dodatkowych, uzupełniających Twoją wiedzę,
 • uzyskasz certyfikaty, które pozwolą Ci w przyszłości znaleźć dobrą pracę,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będziesz mógł wykorzystywać w życiu codziennym,
 • ciekawie spędzisz czas i nawiążesz nowe znajomości.

 

Projekt pt. „Kompetencje cyfrowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego