Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner projektu: SYNTEA S.A.

Okres realizacji projektu: 2021-10-01 – 2023-11-15

Całkowita wartość projektu: 9 999 726,00 zł

Kwota dofinansowania:  8 291 226,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (Rekomendacja nr 01/12/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych).

Szkolenia realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/uczelnie zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), co gwarantuje ich wysoką jakość. Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i studia. Jednocześnie maksymalna kwota usługi rozwojowej na osobę wynosi 7.900,57 zł, co daje dofinansowanie w wysokości 6.320,46 zł na jednego uczestnika, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika zawartej w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu. Refundacja stanowi pomoc de minimis (https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)

Projekt przewiduje wsparcie dla 1005 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń w następujących obszarach tematycznych:

  • Programowanie i obsługa procesu druku 3D
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (CONTENT MARKETING)
  • Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LEAN OFFICE)
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • System zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktami w organizacji – studia podyplomowe