Wnioskodawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2019-10-31

Całkowity koszt projektu: 810 241, 25 zł

Dofinansowanie:  776 801,25 zł

Ze środków europejskich: 682 871, 33 zł

 

Celem głównym projektu

jest podniesienie kompetencji 70 studentów (51K) kierunku Finanse i Rachunkowość odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki realizacji kompleksowego programu obejmującego:

  1. certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, językowych, informatycznych
  2. zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy: komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, analityczne,w tym umiejętność rozwiązywania problemów
  3. wizyty studyjne u pracodawców
  4. wysokiej jakości programy stażowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego
  5. zajęcia projektowe

 

Projekt „Kompetencje – energia dla rozwoju” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój,Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.