CEL PROJEKTU

Wzrost zatrudnialności 174 uczniów (min. 81 kobiet) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego poprzez poprawę jakości kształcenia w 4 szkołach objętych wsparciem z powiatu lwóweckiego, w tym: podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z tych szkół; zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym; rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem; zdobycie doświadczenia zawodowego przez ponad 122 uczniów (60%UP) objętych wsparciem dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców; doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

OKRES REALIZACJI

1 wrzesień 2017 – 31 sierpień 2019

GRUPA DOCELOWA

  • Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich: 108 uczniów i 6 nauczycieli
  • Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 44 uczniów
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 12 uczniów i 3 nauczycieli
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 10 uczniów i 3 nauczycieli.

 

ZADANIA:

  • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczniów (rozwijające i wyrównawcze) (ICT, matematyczno-przyrodnicze, w tym zajęcia eksperymentalne, języki obce)
  • doradztwo eduk.-zaw. dla n-li, zajęcia podnoszące ich kompetencje cyfrowe oraz kompetencje/kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracowni ICT.

Projekt  „Kompetencje i praca” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.