Projekt Kompetencje kluczowe dla sukcesu realizowany jest od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Żmudź, w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Żmudzi i Gimnazjum Publiczne w Żmudzi, w Gminie Żmudź w województwie lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów (86K) i kursów zawodowych dla 16 nauczycieli (12K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią 2 szkoły z Gminy Żmudź(gmina wiejska w woj. lubelskim, w powiecie chełmskim), realizujące kształcenie ogólne, w szczególności

 1. 16N (12K) Nauczycieli i pracowników pedagogicznych SP i GIM, w Żmudzi, prowadzących kształcenie ogólne i
 2. 164U (86K) Uczniów, wychowanków szkół prowadzących kształcenie ogólne(w tym 2M upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 1K niedowidzenie)
 3. łącznie 180UP

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób z województwa lubelskiego, tj. zgodnie z KC, zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa lubelskiego.

Główne zadania

 1. Kształtowanie kompetencji/kwalifikacji uczniów
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 3. Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli
 4. Wyposażenie szkolnych pracowni

Zadania w projekcie będą zrealizowane z wykorzystaniem 4 typów wsparcia:

 1. organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j.obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)
 2. podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu
 3. organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT

Główne rezultaty:

 • 16N (12K,4M) uzyska certyfikat kompetencji cyfrowych
 • 164U (86K,78M) weźmie udział w zajęciach podnoszenia kompetencje
 • 132U (69K,63M) uzyska certyfikat VCC

Projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.