Numer Projektu: RPLD.11.03.01/1/19/022
Nazwa Programu:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 11 – XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum z ZS nr 1 w Wieluniu – szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe  poprzez rozwój umiejętności zawodowych 100 uczniów z tej szkoły. Cel projektu  zostanie osiągnięty w okresie: V.2020-I.2022 r. poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowej  10 nauczycieli zawodu, zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym; m.in. dzięki zainwestowaniu w kompetencje uczniów w ramach branż, na które jest zapotrzebowanie (zgodnie z barometrem zawodów 2019) na lokalnym rynku np. budowlana, obsługa i serwis maszyn, spedycja, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji , na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów z projektu, zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100% uczniów z projektu dzięki udziałowi w stażach doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dotyczące  kształcenia  zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględnienie oczekiwania pracodawców.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu w ramach realizowanego projektu „Kompetencje plus w ZS1 w Wieluniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zakresu:

  • „Prowadzenie obsługi biura” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (publiczny rejestr kwalifikacji MEN, obejmujący kwalifikacje nadawane przez podmioty publiczne i prywatne) – szkolenie przeznaczone dla zawodu: technik ekonomista – 30 uczniów;
  • „Nowoczesne trendy w żywieniu” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji rynkowych – szkolenie przeznaczone dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych – 20 uczniów oraz 5 nauczycieli specjalistów z dziedziny żywienia;
  • „Projektowanie funkcjonalność druku 3D” szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji rynkowych – szkolenie dla zawodu technik budownictwa – 10 uczniów oraz 2 nauczycieli zawodowców;
  • „Projektowanie stron www” szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji rynkowych – szkolenie dla zawodu – technik logistyk – 25 uczniów oraz 1 nauczyciel zawodowy;
  • „Grafika komputerowa” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji rynkowych – szkolenie dla zawodów: technik logistyk i technik architektury krajobrazu – 15 uczniów oraz 2 nauczycieli zawodowców