Tytuł projektu: „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” przeprowadzany w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy 306 osób pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Cele szczegółowe to:

  • zwiększenie szansy 306 os. (30 K, 276 M) na utrzymanie zatrudnienia w sektorze MMŚP lub PES;
  • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji icertyfikatów poprzez realizację szkoleń z zakresu przemysłu przyszłości;
  • podniesienie kwalifikacji 245 osób w wieku 25 i więcej, w tym 98 z niskimi kwalifikacjami znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji 245 osób w wieku 50 i więcej i o niskich kwalifikacjach;
  • rozwój kwalifikacji zgodnych z ZSK.

Wartość projektu: 1 036 300,00 PLN

W ramach zamówienia Syntea SA zrealizuje szkolenie z „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D„.