O projekcie

Projekt „Kompetentni na rynku pracy – dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy” realizowany jest od 01.09.2017 roku do 31.08.2019 roku przez Powiat Hrubieszowski i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, w partnerstwie z Syntea S.A.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 197 uczniów (Technikum – 139 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 58 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli (37os.) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2019r.

 

Rezultaty realizacji projektu, to: nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 90% nauczycieli i 90% uczniów, objetych wsparciem/projektem.

 

W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych uprawnień potrzebnych na rynku pracy, a także dla nauczycieli w zakresie uzupełnienia kompetencji zawodowych. Projekt zakłada współpracę z pracodawcami, doposażenie szkół, co poprawi jakość kształcenia. Projekt przyczyni się do realizacji 2 celów szczegółowych RPO WL 2014-2020. Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju społ.-gosp. Polski Wschodniej do roku 2020, ponieważ zakłada, tak jak Strategia:

podniesienie jakości kapitału ludzkiego, co będzie sprzyjać większemu włączeniu społecznemu, zwłaszcza grup defaworyzowanych oraz systematycznemu podnoszeniu i wzmacnianiu umiejętności i kompetencji kadr, zdolnych do skutecznego działania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

 

Grupa docelowa:

 

Grupa docelową zgodna z SZOOP RPO WL 2014-2020 w zakresie 12. Osi Priorytetowej, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, stanowią uczniowie 197os. (38 dz., 159 chł.), Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ZS1) placówki prowadzą kształcenie zawodowe, w tym 139 Uczniów uczęszcza do Technikum z kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i 58 Uczniów uczęszcza do ZSZ z kierunków: mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu 37os. (12K) z branży samochodowej, informatycznej, gastronomicznej i budowlanej zamieszkałych w województwie lubelskim, powiat hrubieszowski.

 

Główne zadania, realizowane w ramach projektu (dla nauczycieli):

– Administrator sieci komputerowych

– Nowe trendy w sztuce kulinarnej

– Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

– Diagnostyka układów klimatyzacji

– Diagnostyka układów wtryskowych ZI i ZS

– Kosztorysowanie

– J. angielski zawodowy

 

Główne zadania, realizowane w ramach projektu (dla uczniów):

– Kurs spawania (MAG)

– Kurs prawa jazdy kat. B

– Nowe trendy w sztuce kulinarnej

– Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

– Obsługa kas fiskalnych

– Grafika komputerowa

– Administrator baz danych

– Monter stolarki budowlanej

– Kurs pracy na wysokości

– Montaż rusztowań budowlanych

– Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągrek

– Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

– Doposażenie pracowni zawodowych (kryt. form. spec. nr 6)

– Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej