Ogólne warunki rekrutacji:

proces rekrutacji na poszczególne etapy wsparcia będzie się odbywać w listopadzie 2017r. oraz we wrześniu 2018 roku.

Kryteria
-formalne: złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w zw. z niepełnoletnością uczniów- oświadczenie rodziców/opiekunów)
-podstawowe: uczęszczanie do jednej z placówek objętych wsparciem – Uczniowie lub bycie Nauczycielem w jednej z nich
-pierwszeństwa: płeć (Kobiety) (2pkt K), niepełnosprawność (3pkt).
-dodatkowe: kolejność zgłoszeń: (1pkt), chęć uczestnictwa w projekcie (na podstawie ankiety): 1 pkt.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji umieszczonego w zakładce: „Do pobrania” wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w biurze projektu, jak i sekretariacie szkoły.

Proszę pamiętać, że wszystkie oświadczenia, deklaracje uczestnictwa i formularze zgłoszeniowie są wymagane w celu uzyskania wsparcia w ramach projektu.