Gmina Miasta Dębica realizuje  projekt „Kompleksowa oferta kształcenia ogólnego szkół podstawowych w Dębicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie

Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego  w trzech dębickich szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 2,  w Szkole Podstawowej nr 8  oraz w Szkole Podstawowej nr 12.

W okresie od  1.IX.2018 r. do 30.VI.2020 r  zaplanowano następujące działania:

  1. Wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK w odpowiedni sprzęt komputerowy, laboratoryjny i inne pomoce dydaktyczne. Zakup  bazy programowo sprzętowej z systemem do monitorowania rozwoju kompetencji, pozwalający na gromadzenie materiałów, współdzielenie zasobów edukacyjnych, tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia.
  2. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla minimum 445 uczniów, m.in. zajęć rozwijających i wyrównawczych z jęz. angielskiego, przyrody, chemii, fizyki, matematyki, zajęć  z programowania robotów, rozwoju kompetencji cyfrowych.
  3. Wsparcie minimum 70 nauczycieli przedmiotów ogólnych z wyżej wymienionych szkół, w postaci szkoleń zawodowych, takich jak:
  • Warsztaty skutecznego nauczania,
  • Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania,
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej.

Wymienione działania mają na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uczniowie objęci wsparciem zdobędą dodatkowe kompetencje (w tym informatyczne, matematyczne, naukowo – techniczne) oraz rozwiną umiejętności już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

70 nauczycieli przedmiotów ogólnych objętych wsparciem uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów.

Łączna wartość projektu:  1 112 231  zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 945 396,99 zł.