Projekt „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” realizowany jest od 01.09.2016 roku do 31.08.2018 roku przez Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, służące podniesieniu zdolności 90 uczniów do przyszłego zatrudnienia do VIII 2018 poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki.

Grupa docelowa: Uczestniczki i uczestnicy projektu to 90 (4K, 86M) uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi z obszaru województwa łódzkiego, którzy zgodnie z KC uczą się lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego. Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie, którzy kształcą się w ZSP nr 9 w Łodzi na kierunku technik informatyk.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szkoły objętych Projektem, poprzez realizację kursów z zakresu:

  • Grafika Komputerowa – 30 uczniów
  • Programowanie serwisów WWW – 20 uczniów
  • Monter Światłowodów – 40 uczniów
  • Multimedia w reklamie – 20 uczniów
  • Programowanie C++, Java itp -20 uczniów
  • Wysokiej, jakości staże zawodowe
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

Każdy z kursów zostanie zakończony egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate – stanowiący jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Projekt obejmuje wsparciem:
  • 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
  • 90 uczniów wyłonionych w procesie rekrutacji;

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020