Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy dla szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów uczelni wyższej Collegium Mazovia

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:
Przeprowadzenie szkolenia tematu „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 3 grup liczących po ok. 10 osób, łącznym wymiarze 180h dydaktycznych (60h na grupę). Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego (ZSK), który po otrzymaniu pozytywnego wyniku nada odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.