Projekt „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” realizowany jest od 01 września 2020 roku do 31 października 2023 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Miastem Zamość i Miastem Lublin/ Zespołem Szkół Budowlanych w Lublinie.

Całkowita wartość projektu: 4 271 075,87zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 843 968,28

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (5 techników i 1 szkoły branżowej I st.) z terenu Lublina 2 szkoły: Technikum Budowlane i Technikum Drzewne w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i Zamościa 4 szkoły: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu, Technikum i Szkoła Branżowa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu.

Rodzaje form wsparcia w ramach projektu

  • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych: kursów i szkoleń zawodowych dla 396 uczniów,
  • organizacja praktyk/staży zawodowych dla 292 uczniów,
  • organizacja kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, wizyt studyjnych dla 25 nauczycieli
  • doposażenie pracowni zawodowych w 5 szkołach objętych wsparciem.

 

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 396 uczniów (w tym 142 kobiety i 254 mężczyzn) i 25 nauczycieli zawodu z 6 szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe.

  • Technikum Budowlane i Technikum Drzewne w Zespole Szkół Budowlanych Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (ZSB Lublin) – 50 uczniów (3 dziew.) i 10 nauczycieli zawodu z kierunków: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii drewna.
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu (ZSP 2) – 46 uczniów (6 dziew.) i 6 nauczycieli (3 kobiety) z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych (8 uczniów i 2 nauczycieli); technik pojazdów samochodowych (30 uczniów i 2 nauczycieli); technik mechatronik (8 uczniów i 2 nauczycieli).
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu (ZSP 4) – 80 uczniów (24 dziew.) i 5 nauczycieli (2 kobiety) na kierunkach technik budownictwa (20 uczniów); technik geodeta (20 uczniów); technik informatyk (20 uczniów i 1 nauczyciel); technik technologii żywności (20 uczniów i 1 nauczyciel).
  • Szkoła Branżowa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu (ZSP 4) – 40 uczniów (12 dziew.) i 1 nauczyciel (1 kobieta) na kierunkach: kucharz (20 uczniów i 4 nauczycieli); monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów i 1 nauczyciel).
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu (ZSP 5) – 180 uczniów (97dziew) i 3 nauczycieli (3 kobiety) na kierunkach: technik architektury krajobrazu (23 uczniów); technik rolnik (34 uczniów); technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (30 uczniów); technik weterynarii (33 uczniów); technik żywienia i usług gastronomicznych (60 uczniów i 3 nauczycieli).

 

Projekt „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.