Projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Głównym celem projektu jest podniesienie do VII.2019 kompetencji 75 studentów/-ek (w tym 53 kobiet) kierunków: praca socjalna, nauka o rodzinie, teologia KUL odpowiadając potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 587 797,11 PLN.

Czas trwania projektu: 1.11.2016 r. – 31.07.2019 r.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które kontynuują kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6- ciu miesięcy od zakończenia kształcenia – 40 osób.

  2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 75 osób, w tym 53 kobiet i 22 mężczyzn.

  3. Liczba osób, które zadeklarowały wysoką satysfakcję z udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu – 56 osób, w tym 39 kobiet i 17 mężczyzn.

  4. Liczba osób, które zadeklarowały, że odbycie form wsparcia oferowanych w ramach projektu ułatwi im rozpoczęcie działalności w obszarze przedsiębiorczości społecznej – 56 osób, w tym 39 kobiet i 17 mężczyzn.