Projekt „Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów” jest projektem partnerskim.  Liderem projektu jest Gmina Nałęczów a projekt realizowany jest w partnerstwie z Syntea Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w oddziałach gimnazjalnych i w szkołach podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć. Projekt skierowany  jest do 250 uczniów i 40 nauczycieli z województwie lubelskim

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 01-09-2017r. – 31.03.2019r.
Liczba osób objętych wsparciem : 290
Liczba  podmiotów objętych wsparciem : 4

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego do końca III.2019r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 250 uczniów (129K) i kursów zawodowych dla 40 nauczycieli (32K) przedmiotów ogólnych  oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u min. 225 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby os. z niepełnosprawnością.

Projekt obejmuje:

  1. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przed. mat.-przyr. i język.
  2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe
  3. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje ICT nauczycieli przedmiotów ogólnych, w tym w zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK. Kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewn. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji.
  4. Doposażenie w/w szkół w zakresie pracowni przyrodniczych oraz narzędzi TIK.

Poprzez realizację w/w celów projekt jest zgodny z SZOOP RPO woj. lubelskiego dla działania 12.2.