Projekt „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu:

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 112 osób biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących (zgodnie z zapisami KC) obszar województwa lubuskiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji w oparciu o Zintegrowany Model Poradnictwa Kariery Całożyciowej wypracowany w ramach projektu ponadnarodowego POKL „Podróż po kompetencjach”.

Grupa docelowa: Uczestniczki i uczestnicy projektu to 112 osób (69k i 43M) biernych zawodowo, którzy zgodnie z KC zamieszkują na terenie województwa lubuskiego.

Cel główny będzie realizowany poprzez realizację kursów z zakresu:

  • Poradnictwo zawodowe IPD – 112 osób
  • Wsparcie indywidualne – coaching – 112 osób
  • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty kariery – 112 osób
  • Kursy zawodowe – 112 osób
  • Wysokiej jakości staże zawodowe

Projekt obejmuje wsparciem:

  • Województwo lubuskie
  • 112 osób biernych zawodowo wyłonionych w procesie rekrutacji

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.