W projekcie uczestniczy 195 uczniów (w tym 126 kobiet) oraz 10 nauczycieli (w tym 10 kobiet) z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Cel główny projektu:

 • Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Cele szczegółowe projektu:

 • Dostosowanie oferty edukacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach poprzez realizację dla uczniów certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach do wymogów aktualnego rynku pracy poprzez udział w szkoleniach.
 • Nabycie kompetencji zawodowych przez uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami.
 • Dostosowanie oferty kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia specjalistycznych pracowni.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.265.664,00 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu to: 1.191.288,00 zł.

Projekt jest realizowany przez Powiat Wrocławski i Syntea S.A. w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r.

ZADANIA: 

 1. Utworzenie w PZS Nr 1 w Krzyżowicach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla zawodówW ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie do 2 pracowni: komunikacji w języku obcym dla technikum hotelarstwa oraz rysunku technicznego dla technikum architektury krajobrazu. W celu instalacji zakupionego sprzętu zostanie zrealizowana modernizacja 2 sal.
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniówDoradztwo edukacyjno-zawodowe będzie miało na celu wspomaganie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do odbycia stażu.
 3. Szkolenia dla nauczycieli zawoduSzkolenia dla nauczycieli zawodu zostaną zrealizowane pod kątem korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwią one dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do aktualnych wymogów rynku pracy.
 4. Certyfikowane szkolenia dla uczniówZadanie przewiduje realizację następujących szkoleń dla uczniów: barman, florysta, obsługa kas fiskalnych, operator wózków jezdniowych, barista, groomer. Szkolenia będą organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony pracodawców, a dzięki ich realizacji uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.
 5. Specjalistyczne zajęcia językowe dla uczniów W ramach zadania zostaną przeprowadzone branżowe specjalistyczne kursy języków obcych: język angielski dla uczniów technikum hotelarstwa i technikum weterynarii, język niemiecki dla uczniów technikum hotelarstwa. Dzięki zrealizowanym zajęciom uczniowie dostosują swoje kompetencje językowe do potrzeb rynku pracy.
 6. Specjalistyczne zajęcia dla uczniów na uczelniach wyższych
  Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni. Zaplanowano następujące kursy: rysunek odręczny i rysunek techniczny oraz tworzenie wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu. Realizacja kursów umożliwi podniesienie kompetencji uczniów i zacieśnienie współpracy PZS Nr 1 z uczelniami wyższymi.
 7. Kursy przygotowawcze na studia organizowane na uczelniachW ramach zadania zostanie zrealizowany: intensywny kurs maturalny z biologii i chemii oraz kursy wyjazdowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik weterynarii, technik architektury, technik geodeta, technik rolnik. Kursy umożliwią uczniom efektywne przygotowanie się do egzaminu maturalnego i podniesienie kompetencji zawodowych. Dodatkowo PZS Nr 1 zacieśni współpracę z uczelniami wyższymi.
 8. Wyjazdy naukowe uczniów w ramach współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczymW projekcie zaplanowano następujące wyjazdy naukowe uczniów: zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zajęcia w Arboretum w Wojsławicach, zajęcia na targach Polagra w Poznaniu oraz zajęcia w stadninie koni. Nawiązanie przez szkołę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym będzie miało pozytywny wpływ na sposób kształcenia w PZS Nr 1.
 9. Organizacja praktycznych form nauczania – staże dla uczniówW ramach staży uczniom zostanie zapewnione: stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, odzież robocza i zwrot kosztów dojazdu. Rezultatem przeprowadzonych staży, organizowanych we współpracy z pracodawcami, będzie nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych. W ramach zadania stworzona zostanie również strategia współpracy szkoły ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Realizacja:

Zaplanowane wskaźniki realizacji celów projektu

W okresie realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 10, w tym 10 kobiet
 • Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 10, w tym 10 kobiet
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10, w tym 10 kobiet
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 195, w tym 126 kobiet
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 156, w tym 101 kobiet
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 122, w tym 78 kobiet