Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 160 uczniów i 4 nauczycieli. Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: Logistyk/spedytor, Wykonywanie usług kelnerskich i Język angielski dla kelnerów (w oparciu o system VCC).
  • Zajęcia dla nauczycieli: kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu florystyki i kucharstwa  (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji).