Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych i staży/praktyk dla 110 uczniów (Technikum Nr 2 – 100 os., Szkoła Branżowa – 10 os.) oraz kursów doskonalących dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • „Wykonywanie usług kelnerskich”.
  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.
  • „Barista”.

Szkolenia dla nauczycieli:

  • „Barista”.