Projekt Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu jest realizowany od 01.05.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku; w partnerstwie z  Syntea S.A., z siedzibą w Lublinie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 190 uczniów; (Technikum nr 2 – 180 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 10 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli, oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2018 roku.

Realizacja dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów i kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli zwiększy efektywność kształcenia zawodowego w szkołach objętych wsparciem, co przełoży się na zwiększenie szans tych uczniów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu szkoły a także wpłynie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, adekwatnie do wymagań rynku pracy, regionalnego i krajowego. Uczniowie, podczas projektu nabędą nowe umiejętności i rozwiną już posiadane. Umiejętności te będą potwierdzone certyfikatami zewnętrznymi, co wpłynie pozytywnie na ich sylwetkę jako przyszłego pracownika, uzdolnionego i atrakcyjnego dla pracodawców. Nauczyciele, poprzez udział w kursach i szkoleniach i dzięki uzyskaniu zewnętrznych certyfikatów, podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, krajowym i regionalnym.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
  2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  3. Zwiększenie współpracy Technikum nr 2 i ZSZ nr 4 z pracodawcami poprzez realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów; wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Projekt Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.