Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez  Powiat Międzyrzecki. Partnerami projektu są: SYNTEA S.A., Uniwersytet Zielonogórski.

Cel główny Projektu:

Zwiększenie zdolności  do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Międzyrzeckiego przez 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli – razem 608 Beneficjentów Ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

Grupę docelową stanowi 581 uczniów (238K)  szkół kształcenia zawodowego z Powiatu Międzyrzeckiego. Placówki, które zostaną objęte wsparciem to: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu oraz 27 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem.

Cele szczegółowe Projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG,
  • Kurs obsługi wózka widłowego,
 • Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach;
 • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów;
  • Kurs obsługi wózka widłowego,
  • Kurs zdrowego żywienia – carving,
  • Kurs stylizacji fryzur,
  • Kurs przygotowujący do zdania egzaminu czeladniczego,
  • Kurs układania kostki brukowej,
  • Kurs analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  • Kurs sprawozdania finansowe – analiza, interpretacja, ocena,
  • Podstawy sieciowe na bazie CISCO,
  • VCC programowanie robotów,
  • Wykonywanie robót tynkarskich – tynki maszynowe,
  • Wykonywanie robót posadzkarskich – posadzki maszynowe,
  • Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG.
 • Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • Współpraca ze szkołami wyższymi;
 • Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 3 szkoły z terenu województwa lubuskiego
 • 581 uczniów
 • 27 nauczycieli

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.