Za proces rekrutacji odpowiedzialni są doradcy zawodowi, partnerzy, kierownik projektu i przedstawiciele szkół. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą aktywną i pasywną. Procedura rekrutacji będzie prowadzona wg poniższych kryteriów:

  1. Formalne – dotyczące uczniów
    1. Przynależność do grupy docelowej – 60 pkt.,
    2. Ilość punktów z testu na start – 30 pkt.,
    3. Płeć – K – 10 pkt.,
    4. Zamieszkanie na terenach wiejskich – 20 pkt.
    5. Osoba niepełnosprawna
  2. Dotyczące nauczycieli
    1. Osoby niepełnosprawne
    2. Nauczyciele bez lub z najniższym stopniem awansu zawodowego

Do projektu zostanie zrekrutowanych 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli. Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin będą dostępne na stronach internetowych , Wnioskodawcy, szkół lub Partnerów, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia składać można będzie w Biurze Projektu lub podczas spotkań informacyjnych.