Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez  powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Partnerami projektu są: Syntea S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

Cel główny Projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M) szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa to 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M)  szkół kształcenia zawodowego z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Placówki, które zostaną objęte wsparciem to: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

Cele szczegółowe Projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach;
 • Współpraca ze szkołami wyższymi;
 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • Kurs diagnosty pojazdów samochodowych,
  • Kurs florystyki,
  • Kurs kelner-barman,
  • Kurs menedżer hotelarstwa,
  • Kurs marketingu internetowego,
  • Kurs baristy,
  • Kurs sommeliera,
  • Kurs concierge,
  • Kurs carvingu,
  • Kurs w zakresie optogramowania Subiekt,
  • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • Kurs egzaminatora OKE.
 • Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
  • Studium rysunku przestrzennego,
  • Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody,
  • Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • Prawo jazdy kategorii E do B,
  • Operator koparko-ładowarki,
  • Kurs kelner-barman,
  • Kurs obsługi walutowej,
  • Kurs florystyczny,
  • Kurs nauki języka migowego,
  • Kurs wizażu,
  • Kurs baristy,
  • Kurs na uprawnienia elektryczne SEP,
  • Kurs obsługi kasy fiskalnej,
  • Kurs cukiernika,
  • Kurs garmażera,
  • Kurs spawania metodą MAG 135,
  • Planowanie i organizacja imprez sportowych,
  • Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej,
  • Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness.
 • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 3 szkoły z terenu województwa lubuskiego
 • 1500 uczniów
 • 16 nauczycieli

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.