Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć, oraz podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące szkolenie z tematu „Kompetencje cyfrowe DigComp – 5 obszarów” na poziomie zaawansowania B.