Projekt „Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa” realizowany  jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy.

Całkowita wartość projektu: 812 700,00zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 650 160,00zł

Cel główny Projektu:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej trzech przedszkoli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Cele szczegółowe Projektu:

 • Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów zajęć dla trzech przedszkoli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem,
  poprzez realizację kursów z zakresu:

  • Multimedia w dydaktyce 60 godz./ 4 grupy średnio 4-osobowe
  • Pierwsza pomoc 60 godz./ 4 grupy średnio 4-osobowe
  • Emisja głosu 40 godz./4 grupy średnio 4-osobowe
  • Terapia zajęciowa 50 godz./ 4 grupy średnio 4-osobowe
  • Praca z dzieckiem z deficytami 20 godz./ 4 grupy średnio 4-osobowe

Każdy z kursów (z wyjątkiem kursu praca z dzieckiem z deficytami) zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate –  stanowiący jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w trzech przedszkolach poprzez realizację zajęć:
  • Dodatkowych – Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder. Program pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.)  30 godz./ 79 grup średnio 8-osobowych
  • Specjalistycznych – logopedycznesocjoterapeutyczne lub psychoruchowe 60 godz./ 11 grup średnio 4-osobowe

Planowane efekty

Wypracowane w projekcie programy oraz zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.

Nowoczesne metody, narzędzia IT/multimedialne oraz proponowane formy zajęć staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówek.

Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobiegając powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 3 przedszkola – Przedszkole nr 65, Przedszkole nr 226, Przedszkole nr 414;
 • 16 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych
  w procesie rekrutacji;
 • 632 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli w tym 44 dzieci posiadających opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie
  o niepełnosprawności.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

 

Projekt „Moje Przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.